ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ κ’ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
 
 
 
 
 
Αθήνα, Δεκέμβριος 2016
 
 
 
Πίνακας Περιεχομένων
1.      Άρθρο 5.         Στοιχεία της άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου
1.         Η εν λόγω άδεια φέρει την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία.
α)         Το φορέα που εκδίδει την άδεια, τον αριθμό της άδειας, την αρχική ημερομηνία έκδοσής της και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που χρησιμοποιεί ο κάτοχος.
β)         Τα στοιχεία της ταυτότητας του παραγωγού, διεύθυνση κατοικίας,  τυχόν στοιχεία άδειας διαμονής και αριθμό δημοτολογίου κατά περίπτωση, στην περίπτωση φυσικού προσώπου. Εφόσον πρόκειται για Συνεταιρισμό ή Ομάδα παραγωγών, η άδεια εκδίδεται στο όνομα του Συνεταιρισμού ή της ομάδας παραγωγών και επ’ αυτής αναγράφονται και τα στοιχεία του δηλωμένου υπαλλήλου που διενεργεί τις πωλήσεις.
γ)         Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, στην οποία υπάγεται ο πωλητής, τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α.
δ)         Σε περίπτωση που ο Παραγωγός δραστηριοποιείται σε λαϊκές αγορές, τις συγκεκριμένες θέσεις  εντός αυτών που κατέχει ο πωλητής, ανά ημέρα, καθώς και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων αυτών.
                        Σε περίπτωση που ο Παραγωγός δραστηριοποιείται στο Στάσιμο Εμπόριο, το συγκεκριμένο σημείο δραστηριοποίησης
                        Σε περίπτωση που ο Παραγωγός δραστηριοποιείται στο Πλανόδιο Εμπόριο, την Περιφέρεια, στα όρια της οποίας επιτρέπεται να κινείται πλανοδίως.
ε) Τα παραγόμενα προϊόντα και τις συνολικές ποσότητες αυτών που πρόκειται να διατεθούν κατά τα χρονικά διαστήματα, για τα οποία ανανεώνεται η άδεια, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες, στις οποίες βρίσκονται οι εκμεταλλεύσεις τους, όπου απαιτείται.
ζ) Τα στοιχεία (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ) των ατόμων που θα υποβοηθούν ή θα αναπληρώνουν τον δικαιούχο πωλητή παραγωγό πωλητή.
η) Τον αριθμό του παραγωγού στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, για τις περιπτώσεις που αυτός απαιτείται.
2.         Η άδεια θα τυπώνεται σε απλό χαρτί διαστάσεων Α4 (21Χ29,7 εκ.), σε όσα φύλλα απαιτείται για την ορθή και ευανάγνωστη εκτύπωση των ανωτέρω στοιχείων. Ο δικαιούχος ή το άτομο που τον αναπληρώνει οφείλει να φέρει το πρωτότυπο έντυπο της αδείας του καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητάς του, να το επιδεικνύει στα ελεγκτικά όργανα και να το διατηρεί σε καλή κατάσταση. Τυχόν απώλεια του εντύπου της άδειας σημαίνει αδυναμία δραστηριοποίησης μέχρι την επανέκδοση του. Επανέκδοση ή επανεκτύπωση άδειας λόγω απώλειας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο προϋποθέτει την καταβολή παραβόλου υπέρ του Φορέα έκδοσης της άδειας ύψους 20 €.
 
1. Λαϊκές Αγορές: κάθε δικαιούχος Παραγωγός Πωλητής επιτρέπεται να δραστηριοποιείται σε Λαϊκές Αγορές που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια, αφού ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα νόμο για την κατανομή- τοποθέτηση σε λαϊκές αγορές.
2. Στάσιμο Εμπόριο: κάθε δικαιούχος Παραγωγός Πωλητής επιτρέπεται να ασκεί τη δραστηριότητά του στο προκαθορισμένο από το Δήμο σημείο, για το οποίο του έχει χορηγηθεί η άδεια. Οι Παραγωγοί μπορούν να αιτηθούν θέση Στάσιμου Εμπορίου, σε Δήμο που βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων που βρίσκονται οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις του. Το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά θέση καθορίζονται από το Δήμο σύμφωνα με την ειδικότερη κείμενη νομοθεσία.
3. Πλανόδιο Εμπόριο: κάθε δικαιούχος Παραγωγός Πωλητής επιτρέπεται να ασκεί τη δραστηριότητά του εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας στην οποία διατηρεί τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις του. Η παρούσα διάταξη περιλαμβάνει αυτοδικαίως και τις υφιστάμενες άδειες πλανοδίου εμπορίου παραγωγού. 
Ειδικά η παραγωγική άδεια για είδη λαϊκής τέχνης και καλλιτεχνημάτων ισχύει εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, ο οποίος έχει εκδώσει την άδεια και έχει παραχωρήσει χώρο μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου. Δραστηριοποίηση σε άλλο δήμο προτίμησης του αδειούχου, πέραν αυτού που έχει εκδώσει την άδεια, δύναται να επιτραπεί, υπό την προϋπόθεση ότι ο δήμος εγκρίνει το αίτημα για δραστηριοποίηση σε συγκεκριμένο χώρο και χρονικό διάστημα.
Οι δήμοι υποχρεούνται να ορίζουν χώρους, στους οποίους επιτρέπεται να  δραστηριοποιούνται οι εν λόγω πωλητές.
1.         Τα είδη εμπορίας που αφορούν διατροφικά προϊόντα είναι:
(α)  οπωροκηπευτικά
(β)  αυγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού
(γ)  λοιπά αγροτικά προϊόντα, όπως ενδεικτικά ελιές, καρύδια, κάστανα
 (δ) ελαιόλαδο συσκευασμένο, όπως ορίζεται στην απόφαση 323902/18.09.2009 (Β΄2026) « Συμπληρωματικά μέτρα του Κανονισμού 1019/2002»
(ε) οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική αμπελοοινική νομοθεσία
(στ)  μέλι τυποποιημένο
(ζ) πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, σύμφωνα με την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία
(η)  νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας
(θ) προϊόντα απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων)
(ι) άνθη, καλλωπιστικά φυτά και κηπευτικό χώμα, το οποίο δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία, καθώς και πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών (φυτώρια κηπευτικών, δενδρυλλίων, οπωροφόρων, αμπέλου) υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν ο νόμος 1565/1985 (Α΄185), όπως ισχύει και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ΄εξουσιοδότησή τους.
(ια) τα προϊόντα οικοτεχνίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 της με αριθμό 4912/120862/5-11-2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄2468), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή.
(ιβ) αλλαντικά, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες και πιστοποιημένες μονάδες τηρουμένων των όρων υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
(ιγ) είδη λαϊκής τέχνης, κοσμήματα, καλλιτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας.
2.         Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι δυνατό να προστίθενται ή να αφαιρούνται πωλούμενα είδη πέραν των προαναφερομένων και να προστίθενται ή να αφαιρούνται απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των παραγωγικών αδειών είναι ο δήμος μόνιμης κατοικίας του παραγωγού. Για χορήγηση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών σε παραγωγούς που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους σε δήμο που γεωγραφικά ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης της άδειας ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, οι οποίες είναι αρμόδιες και για την ανανέωση των αδειών που έχουν εκδοθεί από τους πρώην Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.
Για τις παραπάνω άδειες αρμοδιότητας των ως άνω Περιφερειών, οι αρμόδιες υπηρεσίες τους υποχρεούνται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος να ενημερώσουν τους δήμους μόνιμης κατοικίας των παραγωγών, στους οποίους έχουν εκδώσει διαχρονικά παραγωγική άδεια  αποστέλλοντας σχετικές καταστάσεις αδειούχων. 
Προκειμένου για Συνεταιρισμούς, Ομάδες παραγωγών και Γυναικείους Συνεταιρισμούς αρμόδια αρχή έκδοσης των αδειών ορίζεται ο δήμος, στον οποίο οι παραπάνω έχουν την έδρα τους. Για τη μετέπειτα δραστηριοποίηση των αδειούχων παραγωγών πωλητών, ανάλογα με τον χώρο που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στα αντίστοιχα κεφάλαια του παρόντος. Για την έκδοση της άδειας ο ενδιαφερόμενος καταθέτει υπέρ της αρμόδιας αρχής έκδοσης και ανανέωσης παράβολο ύψους 20 Ευρώ και  σε κάθε ανανέωση της άδειάς του παράβολο ύψους 5 €.
 
1.         Προκειμένου για την έκδοση παραγωγικής άδειας επαγγελματία αγρότη προσκομίζονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Αίτηση συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος  δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαιθρίου εμπορίου. Στη δήλωση αναγράφεται και ο   αριθμός Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, για τις περιπτώσεις που απαιτείται.
β) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν.3874/2010 (ΦΕΚ Α΄151), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης, όπου απαιτείται. Η βεβαίωση πρέπει να είναι σε ισχύ και να έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή δεόντως υπογεγραμμένη.
γ) Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, του αντίστοιχου έτους με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος
δ) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
ε) Αντίγραφο Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ
στ) Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS
ζ) Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS
η) Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
Προκειμένου για αγροτικούς συνεταιρισμούς, γυναικείους συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4384/2016 (ΦΕΚ Α΄78), όπως εκάστοτε ισχύει, υποβάλλονται τα εξής νομιμοποιητικά στοιχεία:
2.         Για τους Συνεταιρισμούς, βεβαίωση εγγραφής από το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων, πράξη συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου, κατάσταση μελών, στην οποία θα αναφέρεται και το ΑΦΜ κάθε παραγωγού, φωτοτυπία της θεωρημένης πρώτης και τελευταίας σελίδας του βιβλίου μητρώου μελών και βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS. Επίσης, υπεύθυνες δηλώσεις από τα μέλη του Συνεταιρισμού, που θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν θα δραστηριοποιηθούν ατομικά στο υπαίθριο εμπόριο και ότι παραχωρούν το δικαίωμα άσκησης υπαιθρίου εμπορίου στο Συνεταιρισμό. Ο αριθμός των δικαιουμένων αδειών των Συνεταιρισμών σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος θα προκύπτει επί του αριθμού των προσκομιζόμενων υπεύθυνων δηλώσεων.
Για τις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, απόφαση αναγνώρισης από τις αρμόδιες επιτροπές αναγνώρισης που λειτουργούν στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, όπου έχει την έδρα της η ομάδα ή η ένωση παραγωγών, κατάσταση μελών αρμοδίως υπογεγραμμένη από το όργανο εκπροσώπησης, στην οποία θα αναφέρεται και το ΑΦΜ κάθε παραγωγού. Επίσης, υπεύθυνες δηλώσεις από τα μέλη τους, που θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν θα δραστηριοποιηθούν ατομικά στο υπαίθριο εμπόριο. Ο αριθμός των δικαιουμένων αδειών σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος θα προκύπτει επί του αριθμού των προσκομιζόμενων υπεύθυνων δηλώσεων.
Τα ως άνω αναφερόμενα στοιχεία, οι νόμιμοι εκπρόσωποι υποχρεούνται αμελλητί να τα προσκομίζουν εκ νέου στην αδειοδοτούσα αρχή σε κάθε περίπτωση μεταβολής αυτών.
Οι άδειες εκδίδονται στο όνομα του Συνεταιρισμού ή της ομάδας παραγωγών και έχουν αντικείμενο εμπορίας αποκλειστικά προϊόντα που παράγονται από τα μέλη τους.
3. Προκειμένου για Παραγωγούς χειροτέχνες ειδών πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση -Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος  δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαιθρίου εμπορίου και β) βεβαίωση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (ΕΕΤΕ), στην οποία θα αναφέρονται τα είδη, τα υλικά, ο τρόπος δημιουργίας αυτών, καθώς και ότι  τα είδη λαϊκής τέχνης, χειροτεχνήματα, καλλιτεχνήματα, κοσμήματα και έργα τέχνης πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας παράγονται από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο.
4.         Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιες αρχές έκδοσης και ανανέωσης ενημερώνουν αμελλητί το πληροφοριακό σύστημα και τα σχετικά μητρώα και διεκπεραιώνουν εξ’ αρχής κάθε θέμα σχετικό με την άδεια.
Οι ως άνω ρυθμίσεις καταλαμβάνουν αυτοδικαίως και τις υφιστάμενες άδειες.
Προκειμένου για τη διάθεση συγκεκριμένων προϊόντων υποβάλλονται κατά την έκδοση της άδειας τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία ο πωλητής υποχρεούται να τα υποβάλλει και σε κάθε ανανέωση, όταν η ισχύς τους έχει λήξει.
α) Προκειμένου για διάθεση αβγών απαιτείται η άδεια εγκατάστασης της πτηνοτροφικής μονάδας και βεβαίωση του ωοσκοπικού κέντρου
β) Προκειμένου για διάθεση μελιού προσκομίζεται μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ.
γ) Οι παραγωγοί πουλερικών και κονίκλων προσκομίζουν την άδεια εγκατάστασης της μονάδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4056/2012 (ΦΕΚ Α΄52), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ειδικότερα, για παραγωγούς, των οποίων η ετήσια παραγωγή δεν υπερβαίνει τα 10.000 πουλερικά ή λαγόμορφα, και οι οποίοι δεν υποχρεούνται στη σφαγή σε εγκεκριμένα πτηνοσφαγεία ή σε εγκεκριμένα σφαγεία λαγομόρφων αντίστοιχα, βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η εκμετάλλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό 255610/ 4-3-2010 (ΦΕΚ Β΄327) υπουργική απόφαση.
 
δ ) Οι αλιείς, βεβαίωση σε ισχύ του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αλιευτικού σκάφους, το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία, τα είδη ψαριών που αλιεύουν, οι συνολικές ποσότητες ανά είδος, καθώς και ότι το σκάφος βρίσκεται σε λειτουργία.
 
ε) Οι ιχθυοκαλλιεργητές, βεβαίωση του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, από την οποία προκύπτει ότι η μονάδα είναι σε λειτουργία και στην οποία αναφέρονται τα είδη και οι ποσότητες των παραγόμενων αλιευμάτων.
 
στ) Προκειμένου για προϊόντα απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) υποβάλλεται η άδεια του τελωνείου σύμφωνα με την παρ.3 του Κεφαλαίου Ε΄ του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (ΦΕΚ Α΄281).
 
ζ) Για όλα τα προϊόντα οικοτεχνίας που αναγράφονται στη με αριθμό 4912/120862/5-11-2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄2468),   υποβάλλεται βεβαίωση του Κ.Η.Μ.Ο. σε ισχύ.
 
Προκειμένου για διάθεση μεταποιημένων προϊόντων από τα αναφερόμενα στην ως άνω Υπουργική Απόφαση, που δεν μεταποιούνται σε εγκατάσταση του παραγωγού, αλλά σε μη ιδιόκτητες εγκαταστάσεις,  απαιτείται η απόδειξη της έγκρισης εγκατάστασης. Επιπλέον απαιτείται, να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα στα ελεγκτικά όργανα και τις τριμελείς επιτροπές του παρόντος παραστατικά στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύονται οι ποσότητες αρχικής πρώτης ύλης που παρέδωσε ο παραγωγός στη μονάδα και αντίστοιχα οι ποσότητες τελικού προϊόντος που παρέλαβε.
 
Ειδικά τα γαλακτοκομικά προϊόντα διατίθενται υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
α) για τους κτηνοτρόφους που αξιοποιούν τα εθνικά μέτρα για την ιδιοπαραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στην κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση, βάσει του άρθρου 6 της ΚΥΑ 3724/162303 (ΦΕΚ Β΄3438) πέραν των δικαιολογητικών του άρθρου 9, απαιτούνται:
1) βεβαίωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας για την καταχώριση της εν λόγω δραστηριότητας
2) βεβαίωση εγγραφής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.) για τα εν λόγω προϊόντα σύμφωνα με τη με αριθμό 4912/120862/5-11-2015 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄2468).
β) για τους κτηνοτρόφους που διαθέτουν ιδιόκτητη ή μισθωμένη εγκεκριμένη εγκατάσταση, απαιτείται η εγκατάσταση παραγωγής να είναι καταχωρισμένη στη λίστα των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ
Προκειμένου για μίσθωση απαιτείται μισθωτήριο υποβληθέν στο taxis.
Σε περίπτωση που η ως άνω εγκατάσταση χαρακτηρίζεται ως «μικρή επιχείρηση» βάσει του άρθρου 1 της με αριθμό  3724/162303 (ΦΕΚ Β΄3438) ΚΥΑ, ο πωλητής δύναται να διαθέτει και γαλακτοκομικά προϊόντα που προέρχονται από γάλα μη ιδίας παραγωγής.
γ) για τους κτηνοτρόφους  που δε διαθέτουν ιδιόκτητη ή μισθωμένη εγκατάσταση, αλλά παραδίδουν το γάλα σε εγκεκριμένη μονάδα λαμβάνοντας τελικό μεταποιημένο προϊόν απαιτείται η εγκατάσταση παραγωγής να είναι καταχωρισμένη στη λίστα των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Επίσης απαιτείται ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ κτηνοτρόφου και εγκατάστασης μεταποίησης του γάλακτος.
Επιπλέον, θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι διαθέσιμα από τον κτηνοτρόφο στις τριμελείς επιτροπές και τα ελεγκτικά όργανα του παρόντος νόμου παραστατικά στοιχεία από τα οποία προκύπτουν οι ποσότητες γάλακτος που παρεδόθησαν στην εγκατάσταση μεταποίησης και αντίστοιχα οι τελικές ποσότητες των προϊόντων που παρέλαβε ο κτηνοτρόφος.
Κατ΄εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση γαλακτοκομικών προϊόντων αποκλειστικά σε λαϊκές αγορές και από ιδιοκτήτες «μικρών επιχειρήσεων» παραγωγής τυροκομικών προϊόντων-μη κτηνοτρόφους, σύμφωνα με το άρθρο 1 της με τη με αριθμό  3724/162303 (ΦΕΚ Β΄3438) ΚΥΑ, εφόσον δεν διαθέτουν εμπορικό κατάστημα λιανικής πώλησης. Για τη χορήγηση της σχετικής άδειας απαιτούνται:
α) βεβαίωση του ΕΦΕΤ για τον αριθμό έγκρισης της εγκατάστασης
β) έναρξη επιτηδεύματος με τις μεταβολές της
γ) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν διαθέτει εμπορικό κατάστημα λιανικής πώλησης των παραγόμενων προϊόντων. 
Κατά τη διακίνηση και πώληση των γαλακτοκομικών προϊόντων θα πρέπει να τηρείται η αλυσίδα ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντήρησης που ορίζει ο παρασκευαστής καθώς και οι απαιτήσεις του κεφ. ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού ΕΚ 852/2004.
Προκειμένου για την ανανέωση των παραγωγικών αδειών οιασδήποτε κατηγορίας του παρόντος, οι δικαιούχοι επαγγελματίες αγρότες υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή του άρθρου 8 του παρόντος δύο μήνες πριν τη συγκομιδή:
α) αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, του αντίστοιχου έτους με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος
β) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται τα παραγόμενα είδη και οι εκτιμώμενες ποσότητες που ο παραγωγός προτίθεται να διαθέσει στη λαϊκή αγορά ή το υπαίθριο εμπόριο, πλανόδιο ή στάσιμο κατά περίπτωση, η έκταση και η τοποθεσία των καλλιεργειών, καθώς και το χρονικό διάστημα που ο παραγωγός επιθυμεί να διαθέσει τα προϊόντα του με αναφορά στο κάθε προϊόν ξεχωριστά και το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει τον ένα χρόνο.
Σε περίπτωση που ο παραγωγός υποβάλλει συμπληρωματική ενιαία αίτηση ενίσχυσης δύναται να δηλώσει στο φορέα ανανέωσης τα νέα προϊόντα με αναγραφή αυτών στην άδειά του. 
Επιπρόσθετα, ο παραγωγός υποχρεούται ανά τριετία να υποβάλλει τη βεβαίωση της περίπτωσης β της παρ.1 του άρθρου 9 του παρόντος, προκειμένου για την απόδειξη της ιδιότητάς του ως επαγγελματία αγρότη, καθώς και ασφαλιστική ενημερότητα.  Η πρώτη υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών για τους ήδη κατόχους αδείας γίνεται κατά την πρώτη ανανέωση της παραγωγικής άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Στη συνέχεια, η υποβολή τους γίνεται με την ευκαιρία της πρώτης ανανέωσης μετά την παρέλευση τριετίας, ειδάλλως η άδεια δεν ανανεώνεται.
Ο αρμόδιος υπάλληλος, με βάση τη δήλωση του παραγωγού, αναγράφει στο έντυπο της αδείας το χρονικό διάστημα για το οποίο θα ισχύει η άδεια, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος,  τα πωλούμενα προϊόντα και τις ποσότητες αυτών. Προκειμένου για τον υπολογισμό των παραγόμενων ποσοτήτων χρησιμοποιείται το σύστημα αυτόματου υπολογισμού των παραγόμενων ποσοτήτων ανά νομό  του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ). Κατάλογος των ανανεωθεισών αδειών αποστέλλεται εβδομαδιαίως στα Τμήματα Εμπορίου των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων προκειμένου να λαμβάνουν γνώση αμελλητί οι τριμελείς επιτροπές του άρθρου 12. Αρμόδια επιτροπή για τον έλεγχο είναι η επιτροπή εντός των γεωγραφικών ορίων της οποίας βρίσκεται η καλλιέργεια.
Σε περίπτωση παρέλευσης χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου του ενός έτους από την τελευταία ημερομηνία ανανέωσης, εφόσον ο παραγωγός υποβάλλει εκ νέου τα δικαιολογητικά της ανανέωσης,  η άδεια επανέρχεται σε ισχύ δίχως να απαιτείται η έκδοση νέας άδειας. Στην περίπτωση αυτή η τοποθέτηση σε λαϊκή γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32.
 
Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη τριμελείς επιτροπές με ετήσια θητεία, τόσες στον αριθμό, όσες κρίνονται από το αποφασίζον όργανο  επαρκείς για τον έλεγχο, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο μέσω αυτοψίας των καλλιεργειών που δηλώνονται από τον παραγωγό στην υπεύθυνη δήλωση που καταθέτει για τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας. 
Οι εν λόγω επιτροπές αποτελούνται από:
 
 α) έναν γεωπόνο και έναν κτηνίατρο που υπηρετεί στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ως Πρόεδρο. Στη σύνθεση της επιτροπής αναφέρονται και οι δύο υπάλληλοι με την ως άνω ειδικότητα και συμμετέχουν στην αυτοψία ανάλογα με το αντικείμενο εμπορίας (φυτικής ή ζωικής προέλευσης).
 
β) έναν υπάλληλο που υπηρετεί στα Τμήματα Εμπορίου της Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας.
 
γ) έναν εκπρόσωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ ή του ΕΛΓΑ ή του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, κατά σειρά προτεραιότητας. 
 
Αντίστοιχα ορίζονται και οι αναπληρωτές τους.
 
Τα μέλη δύνανται να συμμετέχουν σε παραπάνω από μια τριμελείς επιτροπές.
 
Έργο των τριμελών επιτροπών είναι ο έλεγχος μέσω αυτοψίας των καλλιεργειών που δηλώνονται από τον παραγωγό στην υπεύθυνη δήλωση που καταθέτει για την ανανέωση της άδειας σε συνδυασμό με τη δήλωση ΟΣΔΕ.  Η τριμελής επιτροπή υποχρεούται να διεξάγει δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό 30% τουλάχιστον των αιτήσεων ανανέωσης που υποβάλλονται από τους παραγωγούς σε κάθε δήμο.
Με μέριμνα του Προέδρου της τριμελούς επιτροπής οι προαναφερθέντες έλεγχοι στο ποσοστό που αναφέρθηκε διενεργούνται καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους, ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας. Η επιλογή των προς έλεγχο παραγωγών γίνεται με τυχαίο τρόπο (κλήρωση, τυχαία επιλογή αριθμών) που διενεργείται με ευθύνη της τριμελούς επιτροπής σε χρονικά διαστήματα που ορίζει η ίδια και πληροί όλους τους όρους της διαφάνειας.
Για τη διενέργεια του ελέγχου η επιτροπή ελέγχει πριν τη συγκομιδή την καλλιέργεια σε συνδυασμό με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης  και την υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού για την ανανέωση της άδειάς του.  Σε περίπτωση επαλήθευσης των καλλιεργειών και της εκτιμώμενης στρεμματικής απόδοσης συντάσσεται έκθεση, που υπογράφεται απ΄όλα τα μέλη της επιτροπής και αποστέλλεται στην αρχή ανανέωσης προκειμένου να αρχειοθετηθεί. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ δηλούμενων και καλλιεργούμενων ποσοτήτων συντάσσεται βεβαίωση. Η διαπίστωση απόκλισης των ποσοτήτων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% αποστέλλεται αμελλητί στην αρμόδια αρχή ανανέωσης για περαιτέρω δικές της ενέργειες και την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 54 του παρόντος.
 Έλεγχος διεξάγεται ανεξάρτητα από τη διαδικασία της κλήρωσης και στις ακόλουθες περιπτώσεις: α)  σε κάθε περίπτωση που υπάρχει υπόνοια ότι τα πωλούμενα είδη δεν προέρχονται από καλλιέργεια του παραγωγού και β)  σε περίπτωση σχετικής καταγγελίας.
Για την απρόσκοπτη άσκηση του έργου της η Επιτροπή εφοδιάζεται από την αρχή ανανέωσης με  την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης και την υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού. 
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να τροποποιείται και να εξειδικεύεται η σύνθεση της επιτροπής, ο τρόπος επιλογής του δείγματος και διενέργειας του ελέγχου.
α) Η άδεια είναι προσωποπαγής και χορηγείται στους δικαιούχους για την πώληση αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενων προϊόντων. Απαγορεύεται αυστηρά να  παραχωρηθεί, να εκμισθωθεί και να χρησιμοποιηθεί  από τρίτα πρόσωπα, πέραν του/της συζύγου, και των τέκνων με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στον παρόντα νόμο για την αναπλήρωση.
β) Κάθε Παραγωγός φυσικό πρόσωπο υποχρεούται κατά τη δραστηριοποίησή του ως υπαίθριος πωλητής, σε αυτοπρόσωπη παρουσία στο χώρο πώλησης των προϊόντων του. Δικαιούται όμως, εφόσον το επιθυμεί, να αναπληρώνεται ή να υποβοηθείται από τον/την σύζυγο και τα τέκνα του/της, εφόσον οι τελευταίοι δεν κατέχουν οποιαδήποτε άδεια υπαίθριου εμπορίου. Επίσης κάθε παραγωγός ή τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, μπορούν να  υποβοηθούνται από νομίμως προσλαμβανόμενο υπάλληλο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναπλήρωση – υποβοήθηση του/της παραγωγού είναι η δήλωση των προσώπων που θα τον/την αναπληρώνουν στο φορέα έκδοσης της άδειας και η καταχώριση των στοιχείων των προσώπων αυτών στο έντυπο της άδειας.
Σε περίπτωση παύσης δραστηριοποίησης στις λαϊκές αγορές λόγω συνταξιοδότησης, ο παραγωγός δύναται να παραχωρήσει τις θέσεις που κατείχε στη σύζυγο ή τα τέκνα υπό την προϋπόθεση ότι α) οι νέοι αδειούχοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για έκδοση παραγωγικής άδειας και β) ότι μεταβιβάζεται  και η αγροτική εκμετάλλευση. Ο αποχωρών παραγωγός υποβάλλει στην αρμόδια αρχή του άρθρου 8 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει υπεύθυνα ότι παραιτείται κάθε δικαιώματος  άσκησης υπαιθρίου εμπορίου στο μέλλον και ότι δεν πρόκειται να αιτηθεί νέα άδεια υπαιθρίου εμπορίου κάθε είδους και μορφής.
γ) Οι κάτοχοι των παραγωγικών αδειών επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια των περιοχών, για τις οποίες τους έχει χορηγηθεί η άδεια.
δ) Κάθε δικαιούχος παραγωγικής άδειας δικαιούται να κατέχει άδεια μίας μόνο μορφής υπαιθρίου εμπορίου, ήτοι Λαϊκής Αγοράς ή Στάσιμου Εμπορίου ή Πλανόδιου Εμπορίου. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ή συγκαλλιέργειας δικαιούνται παραγωγικής άδειας όλα τα πρόσωπα που καλλιεργούν, αρκεί να είναι γραμμένα στο ΜΑΑΕ και να υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης. 
ε) Οι μισθωμένες από τον παραγωγό καλλιεργούμενες εκτάσεις επιτρέπεται να βρίσκονται μόνο εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας της μόνιμης κατοικίας του ή σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα.
 
Επιτρέπεται σε φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν είναι παραγωγός, να δραστηριοποιείται ως επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου, εφόσον εκδώσει  σχετική άδεια με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου.
1.         Η ανωτέρω άδεια φέρει την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία.
α) το φορέα που εκδίδει την άδεια, τον αριθμό της άδειας,  την ημερομηνία έκδοσής της  και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που χρησιμοποιεί ο κάτοχος.
β) τα στοιχεία της ταυτότητας του πωλητή,  τυχόν στοιχεία άδειας διαμονής και αριθμό δημοτολογίου.
γ) τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, στην οποία υπάγεται ο πωλητής, τον ασφαλιστικό του φορέα και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α., καθώς και τον αριθμό της ταμειακής μηχανής.
δ)         Σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας δραστηριοποιείται σε λαϊκές αγορές, τις συγκεκριμένες θέσεις  εντός αυτών που κατέχει ο πωλητής, ανά ημέρα, καθώς και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων αυτών. Σε περίπτωση που ο Επαγγελματίας δραστηριοποιείται στο Στάσιμο Εμπόριο, το συγκεκριμένο σημείο δραστηριοποίησης και αν δραστηριοποιείται στο Πλανόδιο Εμπόριο, την Περιφέρεια, στα όρια της οποίας επιτρέπεται να κινείται πλανοδίως.
ε) τις κατηγορίες των πωλούμενων προϊόντων
στ) στις περιπτώσεις έγκρισης υποβοήθησης, πρόσληψης υπαλλήλου και αναπλήρωσης,  τα στοιχεία του ατόμου που κατά περίπτωση υποβοηθά, εργάζεται ή αναπληρώνει τον πωλητή, όπως αυτά προβλέπονται και για τον κάτοχο της άδειας.
η) τον αριθμό του πωλητή στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, για τις περιπτώσεις που αυτός απαιτείται
2.         Η άδεια θα τυπώνεται σε απλό χαρτί διαστάσεων Α4 (21Χ29,7 εκ.), σε όσα φύλλα απαιτείται για την ορθή και ευανάγνωστη εκτύπωση των ανωτέρω στοιχείων. Ο δικαιούχος οφείλει να φέρει το πρωτότυπο έντυπο της αδείας του καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητάς του, να το επιδεικνύει στα ελεγκτικά όργανα και να το διατηρεί σε καλή κατάσταση. Τυχόν απώλεια του εντύπου της άδειας σημαίνει αδυναμία δραστηριοποίησης μέχρι την επανέκδοση του. Επανέκδοση ή επανεκτύπωση άδειας λόγω απώλειας ή για οποιοδήποτε λόγο προϋποθέτει την καταβολή παραβόλου υπέρ του Φορέα έκδοσης της άδειας ύψους 20 €.
 
1.         Λαϊκές Αγορές: κάθε δικαιούχος Επαγγελματίας Πωλητής επιτρέπεται να δραστηριοποιείται στις Λαϊκές Αγορές που λειτουργούν σε Δήμους της Περιφέρειας, στην προκήρυξη της οποίας συμμετείχε και σε ακόμη μία Περιφέρεια της επιλογής του, εφόσον ακολουθηθεί η διαδικασία για την κάλυψη των κενών θέσεων.
2.         Στάσιμο Εμπόριο: κάθε δικαιούχος Επαγγελματίας Πωλητής επιτρέπεται να ασκεί τη δραστηριότητά του στο προκαθορισμένο από το Δήμο σημείο, για το οποίο του έχει χορηγηθεί η άδεια.
3.         Πλανόδιο Εμπόριο: κάθε δικαιούχος Επαγγελματίας Πωλητής επιτρέπεται να ασκεί τη δραστηριότητά του εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας, στην προκήρυξη της οποίας συμμετείχε και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου.
Η παρούσα διάταξη καταλαμβάνει αυτοδικαίως και τις υφιστάμενες άδειες πλανοδίου εμπορίου επαγγελματία. 
4.         Λοιπές υπαίθριες αγορές: κάθε δικαιούχος Επαγγελματίας Πωλητής επιτρέπεται να δραστηριοποιείται σε λοιπές υπαίθριες οργανωμένες αγορές (Χριστουγεννιάτικες, Πασχαλινές, Εμποροπανηγύρεις κλπ), που διοργανώνονται στα όρια της Περιφέρειας/των Περιφερειών, στις οποίες αυτοί δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους του παρόντος νόμου.
1.         Οι κατηγορίες πωλούμενων προϊόντων για τις επαγγελματικές άδειες υπαιθρίου εμπορίου του παρόντος είναι οι εξής:
Α.        Πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:
i.          Nωπά οπωροκηπευτικά, αβγά, ελιές, ελαιόλαδο, οίνος, μέλι, πουλερικά και κουνέλια
ii.         Βιολογικά νωπά προϊόντα της κατηγορίας (i), τα οποία είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και φέρουν το ειδικό σήμα αναγνώρισης βιολογικών προϊόντων.
B.        Νωπά   αλιευτικά προϊόντα   θάλασσας, γλυκών υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας.
Γ.         Μεταποιημένα διατροφικά προϊόντα – κατεψυγμένα τρόφιμα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:
i.          Τυροκομικά, αλλαντικά,  ξηροί καρποί, όσπρια, ρύζι, ζαχαρώδη προϊόντα, καφές, οίνος
ii.         Κατεψυγμένα τρόφιμα (αλιεύματα, λαχανικά, κρεατικά), είδη σφολιάτας, παρασκευάσματα ζύμης
Δ.         Καλλωπιστικά φυτά, είδη και υποβοηθητικά καλλιέργειας, ανθοκομικής, γλάστρες, χώμα, κομμένα άνθη.
Ε.        Βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως ενδεικτικά είδη ένδυσης νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής ή οικιακής φροντίδας
ΣΤ.      Καντίνες προκειμένου για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις
2.         Οι κάτοχοι άδειας Επαγγελματία πωλητή υπαιθρίου εμπορίου Λαϊκών Αγορών να πωλούν προϊόντα μόνο μίας από τις ως άνω κατηγορίες «Α» έως και «ΣΤ» υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά είναι γραμμένα στην άδειά τους από την αρμόδια για την έκδοση και ανανέωση της άδειας αρχή. Οι κάτοχοι άδειας Επαγγελματία πωλητή Στάσιμου και Πλανόδιου Εμπορίου μπορούν να πωλούν προϊόντα συνδυαστικά των κατηγοριών Α’, Γ’, Δ΄.
 Η προσαρμογή των υφιστάμενων αδειών στις ως άνω κατηγορίες θα ρυθμιστεί στο πλαίσιο έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης για το Πληροφοριακό Σύστημα που προβλέπεται στο άρθρο 57 παρ.2.
3.         Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας  και Ανάπτυξης είναι δυνατό να τροποποιούνται (αφαιρούνται ή προστίθενται) πωλούμενα είδη πέραν των προαναφερομένων καθώς και να τροποποιούνται τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται ανά τομέα δραστηριοποίησης (Λαϊκή, Στάσιμο, Πλανόδιο).
Αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών είναι ο δήμος μόνιμης κατοικίας του αδειούχου. Προκειμένου για νέες άδειες που εκδίδονται μετά από προκήρυξη των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τη στελέχωση των λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, οι άδειες εκδίδονται από τις οικείες Περιφέρειες.  Για τη δραστηριοποίηση των αδειούχων σε Λαϊκές Αγορές, Στάσιμο ή Πλανόδιο Εμπόριο ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στα αντίστοιχα κεφάλαια του παρόντος. Για την έκδοση της άδειας ο Επαγγελματίας καταθέτει υπέρ της αρμόδιας αρχής έκδοσης και ανανέωσης παράβολο ύψους 20 Ευρώ, ενώ σε κάθε ανανέωση της άδειάς του, παράβολο ύψους 15 €. Οι λοιπές επαγγελματικές άδειες υπαιθρίου εμπορίου του παρόντος εκδίδονται από το δήμο μόνιμης κατοικίας.
 
Άρθρο 19: Δικαιούχοι επαγγελματικών αδειών υπαιθρίου εμπορίου- Θετικές Δράσεις
1.         Η άδεια Επαγγελματία πωλητή χορηγείται σε άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα όταν πρόκειται για δραστηριοποίηση στις Λαϊκές Αγορές, στο Στάσιμο και στο Πλανόδιο Εμπόριο. Οι προς διάθεση άδειες χορηγούνται, κατά ένα ποσοστό, βάσει επιπλέον κοινωνικών κριτηρίων σε ομάδες πληθυσμού της παρ. 2 που λόγω ιδιαίτερων προσωπικών ή κοινωνικών συνθηκών συναντούν δυσχέρειες στην επαγγελματική τους αποκατάσταση και γενικότερα στη είσοδό τους στην αγορά εργασίας καθώς και σε άτομα για τα οποία υφίσταται κοινωνική ανάγκη γρήγορης και μόνιμης επαγγελματικής αποκατάστασης. Οι προς διάθεση άδειες χορηγούνται ως εξής:
-           Ομάδα 1: αποτελεί τουλάχιστον το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων αφορά άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν στις κατηγορίες της παρ. 2.
-           Ομάδα 2: αποτελεί κατά μέγιστο ποσοστό το 40% των προκηρυσσομένων θέσεων και αφορά άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, γενικά.
2.         Τα φυσικά πρόσωπα που ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες δικαιούνται να συμμετέχουν στις θέσεις της Ομάδας 1 της ανωτέρω παραγράφου:
α)         άτομα με αναπηρία από οποιαδήποτε αιτία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%
β)         πολύτεκνοι και τέκνα αυτών
γ)         τρίτεκνοι 
δ)         γονείς - κηδεμόνες ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση,  βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
ε)         Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.
στ)       άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες
ζ) προστάτες μονογονεϊκών οικογενειών
η) αποφυλακισθέντες από μακρόχρονη ποινή
 
3.         Με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δύνανται να τροποποιούνται οι κατηγορίες της παρ. 2 του παρόντος άρθρου καθώς και τα ποσοστά κατανομής των θέσεων μεταξύ των Ομάδων 1 και 2.
 
Άρθρο 20: Χορήγηση επαγγελματικών αδειών υπαιθρίου εμπορίου
1.         Οι άδειες που αφορούν τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών χορηγούνται μετά από προκήρυξη. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκδίδεται η σχετική προκήρυξη, στην οποία καθορίζεται ο αριθμός των προς διάθεση επαγγελματικών αδειών και οι λαϊκές στις οποίες αντιστοιχεί κάθε άδεια ανά ημέρα, τα προς πώληση προϊόντα που αφορά η άδεια αυτή, οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής και η κατανομή στις Ομάδες 1 κ’ 2 του άρθρου 19, ο τόπος και η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων, η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πέραν αυτών που αναφέρονται στον παρόντα νόμο και από τα οποία τεκμαίρεται ότι ο αιτών είναι πρόσωπο που εμπίπτει στις ειδικές κατηγορίες, και κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία. Απαραιτήτως στην προκήρυξη θα ενσωματώνεται υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής σε αυτήν. Τα Τμήματα Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης κάθε Περιφερειακής Ενότητας δέχονται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τις διαβιβάζουν στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας, προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση. 
3.         Για την εκτίμηση της ανάγκης έκδοσης προκήρυξης για τη στελέχωση των λαϊκών αγορών, οι δήμοι της επικράτειας, πλην εκείνων που γεωγραφικά ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής και Μητροπολιτική Ενότητας Θεσσαλονίκης, αποστέλλουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους στην Περιφέρεια τις κενές θέσεις, το είδος επαγγελματικών αδειών, τις ημέρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών, στις οποίες υπάρχουν οι κενές θέσεις καθώς και των αριθμό των Επαγγελματιών Πωλητών που δραστηριοποιούνται λιγότερο από πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα. Η προκήρυξη αναρτάται στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των δήμων της Περιφέρειας και δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα κάθε Περιφερειακής Ενότητας.
4.         Δε θα προκηρύσσονται νέες άδειες Επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών εφόσον εντός των ορίων της οικείας Περιφέρειας υφίστανται αδειούχοι Επαγγελματίες πωλητές Λαϊκών Αγορών που δραστηριοποιούνται λιγότερο από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως. Στην περίπτωση που υπάρχουν οι περιπτώσεις αυτές διενεργείται η προβλεπόμενη διαδικασία για την απόδοση θέσης,  εκτός και αν με υπεύθυνη δήλωσή του, ο πωλητής που υπάγεται στην περίπτωση αυτή, δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί για περισσότερες ημέρες.  
5.         Η Περιφέρεια προκηρύσσει πλήθος επαγγελματικών αδειών, τόσες όσες να εξασφαλίζεται ότι σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα ή σε δύο όμορες Περιφερειακές Ενότητες της ίδιας Περιφέρειας, ο αδειοδοτούμενος δύναται να δραστηριοποιηθεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα σε λαϊκές αγορές.   Ο ως άνω περιορισμός προκειμένου για τις λαϊκές που είναι στην αρμοδιότητα των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας λογίζεται σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Περαιτέρω κριτήρια που εκτιμά η Περιφέρεια είναι η ανάπτυξη του στεγασμένου και του υπαίθριου εμπορίου, ιδίως για τα ομοειδή προϊόντα, η πυκνότητα του πληθυσμού και η πραγματική ανάγκη για προμήθεια του καταναλωτικού κοινού με τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο πώλησης των προς διάθεση αδειών. Οι θέσεις, στις οποίες τοποθετούνται οι νέοι αδειούχοι, λογίζονται ως προσωρινές και υποχρεωτικά υπόκεινται στη διαδικασία βελτίωσης θέσεων του παρόντος.  
6.         Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ορίζεται πενταμελής επιτροπή ελέγχου και αξιολόγησης των αιτήσεων, από υπαλλήλους της Περιφέρειας. Ως γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Περιφέρειας.
7.         Η προκήρυξη, η οποία, προκειμένου για στελέχωση λαϊκών αγορών, μπορεί να αφορά, είτε μία Περιφερειακή Ενότητα, είτε παραπάνω, δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες πανελλήνιας εμβέλειας, σε μία τοπική κάθε Περιφερειακής Ενότητας και στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων.  Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 34 για την κατανομή και την τοποθέτηση των επαγγελματιών πωλητών. Η επιτροπή συντάσσει πίνακες αποκλειομένων λόγω μη πληρότητας των δικαιολογητικών και πίνακες αιτούντων με πλήρη δικαιολογητικά. Οι αιτούντες που περιλαμβάνονται στους πίνακες αποκλειομένων διατηρούν δικαίωμα ένστασης εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας.
8.         Κατά των πινάκων επιλεγέντων που συντάσσει η επιτροπή χωρεί ένσταση ενώπιον της επιτροπής.
9.         Αρμόδια αρχή για την έκδοση των παραπάνω αδειών στους δικαιούχους είναι οι οριζόμενες στο άρθρο 8.  Για το σκοπό αυτό οι Περιφέρειες αποστέλλουν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού στους δήμους μόνιμης κατοικίας των αδειούχων προκειμένου για την έκδοση της άδειας, την εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα και κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια.
10. Προκειμένου για χορήγηση επαγγελματικών αδειών πλανόδιου εμπορίου η προκήρυξη εκδίδεται από την Περιφέρεια, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα και για χορήγηση επαγγελματικών αδειών στάσιμου εμπορίου από τα οικεία δημοτικά συμβούλια. Τα μέλη της επιτροπών εξέτασης των δικαιολογητικών για χορήγηση επαγγελματικών αδειών στάσιμου εμπορίου ορίζονται από το Δήμαρχο και είναι υπάλληλοι του δήμου.
11.       Για τη συμμετοχή σε προκήρυξη προκειμένου για έκδοση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αδειούχος δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι άνεργος,  δε συνταξιοδοτείται λόγω σύνταξης ή αναπηρίας από οποιοδήποτε φορέα και ότι ο/η σύζυγος ή τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άλλη επαγγελματική άδεια υπαιθρίου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας.
β) βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.
γ) το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα
δ) τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για την απόδειξη ότι ο ενδιαφερόμενος είναι πρόσωπο που εμπίπτει σε κάποια ή κάποιες από τις κατηγορίες του άρθρου 19.
12.       Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων στα πλαίσια της προκήρυξης και εφόσον ο υποψήφιος αδειούχος έχει τελικώς επιλεγεί, θα προσκομίζει στην αρμόδια αρχή τα απαραίτητα πιστοποιητικά στοιχεία για την έκδοση και τη συμπλήρωση του εντύπου της αδείας του, σύμφωνα με το αρ. 15 του παρόντος. Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων, θα προσκομίζεται και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας.
 
Η άδεια επαγγελματία πωλητή υπαιθρίου εμπορίου είναι προσωποπαγής και αμεταβίβαστη, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 22. Δεν επιτρέπεται να εκμισθωθεί ή να παραχωρηθεί κατά χρήση σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο και για κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο αντιστοιχεί μία άδεια.
Οι επαγγελματίες αδειούχοι δεν επιτρέπεται  να έχουν εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη μορφή επαγγελματικής απασχόλησης.  Εισοδήματα από χονδρική πώληση των πωλούμενων προϊόντων που αναγράφονται στην άδειά του, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 15% του ετήσιου τζίρου και εισοδήματα από μισθωτή εργασία το 30% που ισχύει για το εκάστοτε οριζόμενο ποσό για το κατώφλι της φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις που αφορά μονοπρόσωπα νοικοκυριά, όπως αυτό δημοσιεύεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Δε δικαιούται νέας άδειας ο πωλητής ο οποίος μεταβιβάζει την άδειά του. Οι άδειες επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου ισχύουν μέχρι τη συνταξιοδότηση των κατόχων τους. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να κατέχει άλλη επαγγελματική άδεια άσκησης υπαιθρίου εμπορίου ο\η σύζυγος ή τα προστατευόμενα τέκνα του/της αδειούχου πωλητού. Κάθε επαγγελματίας πωλητής επιτρέπεται να δραστηριοποιείται σε μία μόνο μορφή Υπαίθριου Εμπορίου (Λαϊκή, Στάσιμο ή Πλανόδιο Εμπόριο). Επιτρέπεται να δραστηριοποιείται στις λοιπές υπαίθριες οργανωμένες αγορές (Εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες, Χριστουγεννιάτικες, Πασχαλινές, Λοιπές Αγορές).
Όλες οι επαγγελματικές άδειες ανανεώνονται κάθε τριετία. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους πωλητές είναι τα κάτωθι:
α) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει υπεύθυνα ότι α) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι σε περίπτωση που ασκεί το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο του άρθρου 20 β) ότι ο/η σύζυγος ή τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άλλη επαγγελματική άδεια υπαιθρίου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας   και γ) ότι δε συνταξιοδοτείται λόγω σύνταξης ή αναπηρίας από οποιοδήποτε φορέα.
β) εκκαθαριστικό σημείωμα, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποίο προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του είναι σύμφωνα με το άρθρο 20.
γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
δ) στις περιπτώσεις των αδειών που αφορούν Λαϊκές Αγορές και Στάσιμο Εμπόριο υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες με την καταβολή των προβλεπόμενων τελών. Οι αρμόδιες αρχές ανανέωσης οφείλουν να εξετάσουν το αληθές της δήλωσης αυτής.
Οι ως άνω αρμόδιες υπηρεσίες, αφού εξετάσουν τα δικαιολογητικά,  θεωρούν την άδεια ή απορρίπτουν το αίτημα ανανέωσης. Σε περίπτωση που ο διοικούμενος επανέλθει εντός ενός (1) έτους με νέο αίτημα ανανέωσης συνοδευόμενο από πλήρη δικαιολογητικά η άδεια ανανεώνεται και ανακτάται το δικαίωμα δραστηριοποίησης.  Σε περίπτωση παρέλευσης του ως άνω χρονικού διαστήματος η άδεια ανακαλείται οριστικά αυτοδικαίως.
Ειδικότερα, προκειμένου για επαγγελματικές άδειες λαϊκών αγορών που κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν ανανεωθεί με το προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, ως έναρξη της τριετίας θεωρείται η ημερομηνία ανανέωσης. Όσοι αδειούχοι δεν ανανεώσουν  τις άδειές τους έως 11η Ιανουαρίου 2017, χάνουν το δικαίωμα δραστηριοποίησης και   στις  11 Ιανουαρίου 2018 οι παραπάνω άδειες ανακαλούνται οριστικά αυτοδικαίως.
Η ανανέωση και καταγραφή των επαγγελματικών αδειών πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 57 του παρόντος.
1.         Η άδεια επαγγελματία πωλητή υπαιθρίου εμπορίου είναι προσωποπαγής, αμεταβίβαστη και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι τη συνταξιοδότηση του κατόχου της .Απαγορεύεται, δε, να εκμισθωθεί ή να παραχωρηθεί κατά χρήση σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο και για κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο αντιστοιχεί μία άδεια. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεταβίβαση της άδειας α) σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της ή β) σε περίπτωση αναπηρίας του κατόχου της σε ποσοστό 67% τουλάχιστον, εφόσον το ποσοστό αυτό διαγνωστεί μετά την έκδοση της αρχικής άδειας.
2.         Προκειμένου για τις επαγγελματικές άδειες λαϊκών αγορών που έχουν εκδοθεί από τους πρώην Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, αρμόδια αρχή για τη μεταβίβαση είναι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα και για τους λοιπούς αδειούχους ο δήμος μόνιμης κατοικίας τους. Προκειμένου για επαγγελματική άδεια πλανοδίου εμπορίου αρμόδια αρχή είναι η οικεία Περιφέρεια και για επαγγελματική άδεια στάσιμου εμπορίου ο δήμος μόνιμης κατοικίας.  Δε δικαιούται νέας άδειας ο πωλητής που μεταβιβάζει την άδειά του.
3.         Τα πρόσωπα, στα οποία δύναται να μεταβιβαστεί η άδεια, είναι κατά σειρά προτεραιότητας τα ενήλικα τέκνα, ο/η σύζυγος και τα αδέλφια  του κατόχου αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι είναι άνεργα.
4.         Για τη μεταβίβαση της επαγγελματικής άδειας υπαιθρίου εμπορίου λόγω αναπηρίας, ο κάτοχος της άδειας εντός ρητής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την γέννηση του δικαιώματος, ήτοι το χρόνο πιστοποίησης της αναπηρίας, υποβάλλει στους ως άνω αρμόδιους αίτηση με συνημμένα: α)  βεβαίωση που εκδίδεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), στην οποία αναγράφεται το ποσοστό της αναπηρίας β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και γ) έγγραφη παραίτηση από το δικαίωμα απόκτησης της άδειας των προσώπων που κατά σειρά προτεραιότητας τη δικαιούνται με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή.
 
5.         Παράλληλα, το πρόσωπο που πρόκειται να αποκτήσει την άδεια υποβάλλει εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει ότι, δεν ασκεί άλλο επάγγελμα, δεν κατέχει οποιουδήποτε τύπου  άδεια υπαίθριου εμπορίου και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, δελτίο ανεργίας σε ισχύ, καθώς επίσης και εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος. Τα πρόσωπα που παραιτούνται από το δικαίωμα μεταβίβασης της αδείας με σειρά προτεραιότητας υποβάλλουν έγγραφη παραίτηση από το δικαίωμα με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
 
6.         Προκειμένου για μεταβίβαση της άδειας λόγω θανάτου, το πρόσωπο που πρόκειται να αποκτήσει την άδεια υποβάλλει εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία θανάτου του κατόχου αυτής την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου, καθώς επίσης και τα εξής δικαιολογητικά: ληξιαρχική πράξη θανάτου, δελτίο ανεργίας σε ισχύ, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και έγγραφη παραίτηση από το δικαίωμα απόκτησης της άδειας των προσώπων που κατά σειρά προτεραιότητας τη δικαιούνται με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή.
 
7.         Το δικαίωμα μεταβίβασης της άδειας ισχύει εντός ρητής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την γέννησή του. Σε περίπτωση που το σχετικό αίτημα δεν υποβληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, η ισχύς της άδειας παύει αυτοδικαίως. 
8. Στοιχεία της μεταβιβασθείσας άδειας.
Η ανωτέρω άδεια φέρει με έντονη γραφή την ονομασία:
«ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑ ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ Η ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»  (κατά περίπτωση) και « Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ»
1. Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του κατόχου επαγγελματικής άδειας υπαιθρίου εμπορίου μόνο από τον/την σύζυγο και από συγγενείς εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού βάσει βεβαίωσης που εκδίδεται από το δήμο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) ασθένειας, που αποδεικνύεται με ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, και για όσο χρόνο αναγράφεται στη γνωμάτευση
β) πατρότητας ή μητρότητας και για όσο χρονικό διάστημα ορίζουν οι κείμενες διατάξεις περί προστασίας της πατρότητας και μητρότητας
γ) για χρόνο που δεν υπερβαίνει συνολικά τις τριάντα (30) ημέρες ετησίως, μπορεί δε να χορηγηθεί και τμηματικά για όσο αριθμό ημερών επιθυμεί ο αδειούχος, κάθε φορά.
δ) συνδικαλιστικών υποχρεώσεων μια μέρα την εβδομάδα σε Προέδρους και Γραμματείς αναγνωρισμένων α΄βάθμιων σωματείων και Ομοσπονδιών.
2. Επιτρέπεται η αναπλήρωση μόνο από τον/την σύζυγο και από συγγενείς εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας καταστεί προσωρινά ανίκανος για εργασία και με ποσοστό αναπηρίας 50 %, τουλάχιστον, βάσει βεβαίωσης των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και για όσο χρόνο ισχύει αυτή.
3. Στην περίπτωση που ο κάτοχος επαγγελματικής άδειας στερείται των συγγενικών προσώπων των ανωτέρω παραγράφων ή που τα εν λόγω πρόσωπα δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού και το δηλώνουν εγγράφως, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωσή του/της από δηλωμένο/η υπάλληλο.
4. Για την έγκριση της προσωρινής αναπλήρωσης υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας στους  φορείς του άρθρου 8 αίτηση, συνοδευόμενη από  όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των παραγράφων (1) και (2) του παρόντος, κατά περίπτωση. Ομοίως το πρόσωπο που πρόκειται να αναπληρώσει τον αδειούχο καταθέτει αίτηση, με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει ότι είναι ότι δεν κατέχει άλλη παραγωγική ή επαγγελματική άδεια υπαίθριου εμπορίου και ότι δεν συνταξιοδοτείται από οποιονδήποτε φορέα, λόγω γήρατος ή αναπηρίας.
 
Στην περίπτωση Συνεταιρισμού ή αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών, τη σχετική αίτηση για αντικατάσταση του δηλωμένου υπαλλήλου για οποιοδήποτε λόγο,  υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής.
5. Μετά την υποβολή της ως άνω αίτησης και σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος, η υπηρεσία εκδίδει τη σχετική βεβαίωση της αναπλήρωσης σε δύο πρωτότυπα, ένα για την υπηρεσία, ένα για τον ενδιαφερόμενο,  για την οποία ο/η αναπληρωτής προσκομίζει δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. Η προσωρινή και η μόνιμη  αναπλήρωση έχουν τον τύπο βεβαίωσης και  περιλαμβάνουν:
α). Τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του προσώπου που αναπληρώνει τον κάτοχο της άδειας με σφραγίδα του φορέα έγκρισης, τον ασφαλιστικό του φορέα και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α.
β). Τα στοιχεία ταυτότητας του/της κατόχου της άδειας, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης αυτής και τυχόν στοιχεία άδειας παραμονής και αριθμό δημοτολογίου, 
γ). Το βαθμό συγγένειας μεταξύ κατόχου της άδειας και αναπληρωτή, στην περίπτωση συγγενικού προσώπου, η οποία βεβαιώνεται από τον οικείο Δήμο,
δ). Το λόγο αναπλήρωσης (ασθένεια κλπ),
ε). Το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης.
6. Η βεβαίωση του παρόντος είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος. Το πρόσωπο που αναπληρώνει προσωρινά ή μόνιμα τον παραγωγό είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την ορθή χρήση των όρων της άδειας.
7.Επιτρέπεται η απλή υποβοήθηση με την παράλληλη παρουσία του κατόχου της άδειας από τον/τη σύζυγο ή από τα τέκνα με την έκδοση αντίστοιχης βεβαίωσης.
1.                  Για την άσκηση του επαγγέλματός τους οι κάτοχοι αδειών υπαιθρίου εμπορίου επιτρέπεται να προσλαμβάνουν υπαλλήλους. Ο πωλητής, ο οποίος προσλαμβάνει υπάλληλο, υποχρεούται να γνωστοποιήσει αυθημερόν την αναγγελία της πρόσληψης στην αρμόδια αρχή του άρθρου 8 του παρόντος υποβάλλοντας αίτηση για έκδοση σχετικής βεβαίωσης πρόσληψης. Σε περίπτωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου υποβάλλει κάθε φορά αμελλητί και την τυχόν ανανέωσή της.
Επίσης υποβάλλεται  υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του υπαλλήλου, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει άλλη άδεια άσκησης υπαιθρίου εμπορίου, παραγωγική ή επαγγελματική και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα. Στη συνέχεια η υπηρεσία, εφόσον υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά, αναγράφει στο έντυπο της αδείας τα πλήρη στοιχεία του υπαλλήλου με σφραγίδα και εκδίδει έντυπο που φέρει τον τίτλο «Βεβαίωση Πρόσληψης υπαλλήλου από επαγγελματία/παραγωγό (κατά περίπτωση) υπαιθρίου εμπορίου». Έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλόγραμμου, ύψους 0,30 μ. και πλάτους 0,20 μ . και φέρει τα εξής στοιχεία:
α) το φορέα που εκδίδει την βεβαίωση πρόσληψης και την ημερομηνία πρόσληψης.
β) τα στοιχεία της ταυτότητας του υπαλλήλου, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οποία υπάγεται ο υπάλληλος, τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. και τυχόν στοιχεία άδειας παραμονής και αριθμό δημοτολογίου.
γ) τα στοιχεία της ταυτότητας του πωλητή-εργοδότη, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οποία υπάγεται, τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. αυτού και τυχόν στοιχεία άδειας παραμονής και αριθμός δημοτολογίου.
δ) φωτογραφία του υπαλλήλου και σφραγίδα του φορέα που εκδίδει την βεβαίωση πάνω σε αυτή. 
4.  Στην περίπτωση αγρεργατών, ασφαλισμένων στον Ο.Γ.Α., οι οποίοι εξαιρούνται της ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, τότε προσκομίζεται πέραν των προαναφερομένων εγγράφων και στοιχείων,  βιβλιάριο του Ο.Γ.Α. ή βεβαίωση κύριας ασφάλισης στον Ο.Γ.Α.
5. Σε περίπτωση διακοπής της σχέσης εργασίας αυτή κοινοποιείται εντός τριών (3) ημερών στην αρμόδια αρχή, προκειμένου για τη διαγραφή του υπαλλήλου από την άδεια και την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος.
 
1.         Επιτρέπεται η λειτουργία υπαίθριων αγορών σε καθορισμένους από τις αρμόδιες αρχές ελεύθερους και ανεξάρτητους χώρους, δημόσιους ή δημοτικούς ιδιόκτητους ή μισθωμένους (π.χ. πλατείες, πάρκα  και εν γένει ανοικτούς χώρους) και οι οποίοι θα διασφαλίζουν πρόσβαση σε όλους τους πολίτες.  Σε περίπτωση που τέτοιοι χώροι δεν είναι εφικτό να βρεθούν, δύναται να επιλεγούν κατάλληλοι δρόμοι. Οι χώροι λειτουργίας των εν λόγω αγορών καθορίζονται από το φορέα λειτουργίας μετά από γνώμη της υπηρεσίας της Τροχαίας, η οποία αποφαίνεται σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση από την λειτουργία τους. Σε περίπτωση  που η Τροχαία δεν υποβάλλει γνώμη εντός  τριάντα (30) ημερών, η απόφαση του δήμου εκδίδεται χωρίς αυτή.  
2. Λόγω της επιλογής των χώρων δε θα πρέπει να παρεμποδίζεται η πρόσβαση σε σχολεία, νοσοκομεία, σταθμούς του αστικού, του προαστιακού σιδηρόδρομου και των υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, εκκλησίες, εισόδους κατοικιών και καταστημάτων, σε οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς επίσης και να μη δημιουργείται πρόβλημα στον εφοδιασμό κάθε είδους καταστημάτων και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο καταναλωτικό κοινό.
3. Οι υπαίθριες αγορές διακρίνονται σε λαϊκές αγορές, αγορές καταναλωτών, εμποροπανηγύρεις που τελούνται επ΄ευκαιρία θρησκευτικής εορτής, κυριακάτικες αγορές και λοιπές υπαίθριες αγορές (χριστουγεννιάτικες, πασχαλινές) και για κάθε αγορά απαιτείται η έκδοση Κανονισμού λειτουργίας από την εκάστοτε αρμόδια αρχή. Οι Κανονισμοί Λειτουργίας είναι εναρμονισμένοι με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, εφόσον ζητηθούν.
 
 
1.         Κάθε φορέας λειτουργίας λαϊκής αγοράς οφείλει να φροντίζει:
-          Για την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των διερχομένων πωλητών και καταναλωτών
-          Για την καθαριότητα του χώρου κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, και την τήρηση των κανόνων υγιεινής
-          Για την τήρηση των κανόνων περί τοποθέτησης πωλητών εντός της λαϊκής και την εν γένει εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
-          Την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του  τοπογραφικού διαγράμματος κάθε λαϊκής αγοράς που λειτουργεί στα διοικητικά του όρια, στο οποίο θα εμφανίζονται οι θέσεις και  οι πωλητές που τις καταλαμβάνουν, καθώς επίσης και οι κενές θέσεις.
2.         Για το λόγο αυτό, με ευθύνη του φορέα λειτουργίας σε κάθε λαϊκή αγορά τοποθετείται κιόσκι, στο οποίο αναρτάται η κάτοψη της λαϊκής, στην οποία θα εμφανίζονται οι τομείς κατ’ είδος προϊόντων. Τοποθετούνται επίσης  δελτία και κυτίο παραπόνων.
3.         Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, υπάλληλος του φορέα λειτουργίας εποπτεύει το χώρο της λαϊκής αγοράς και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία αυτής.  Ο εν λόγω υπάλληλος ορίζεται από τα όργανα της διοίκησης του φορέα λειτουργίας (με απόφαση Δημάρχου ή Δ/ντη Λαϊκών Αγορών για τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας) και έχει την ιδιότητα του ελεγκτή υποκείμενου  στις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ιδιότητα αυτή. Ο εν λόγω υπάλληλος αντικαθίσταται υποχρεωτικά από άλλον με την πάροδο χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών. Για τη διευθέτηση θεμάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της λαϊκής ο εν λόγω υπάλληλος συνεργάζεται  με έναν εκπρόσωπο των παραγωγών και έναν των επαγγελματιών πωλητών, οι οποίοι προτείνονται από τα οικεία σωματεία.
4.         Κάθε Λαϊκή Αγορά, ανάλογα με τη φύση των πωλούμενων προϊόντων χωρίζεται στους κάτωθι τομείς υποχρεωτικά:
α)         Τομέας Διατροφικών Προϊόντων
β)         Τομέας Βιομηχανικών ειδών, ο οποίος βρίσκεται διακριτά στα όρια της Λαϊκής αγοράς.
Στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου 11μελείς επιτροπές με τριετή θητεία, οι οποίες φέρουν τον τίτλο «Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Αττικής» και «Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» αντίστοιχα.
Η σύνθεση των εν λόγω επιτροπών έχει ως ακολούθως:
1)         Ένας εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη, ως Πρόεδρος
2)         Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης  της οικείας Περιφέρειας
3)         Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της οικείας Περιφέρειας
4)         Πέντε μέλη των αντίστοιχων Περιφερειακών Συμβουλίων, ένα εκ των οποίων ένας  εκλέγεται από το σύνολο της μειοψηφίας.
5)         Τρεις εκπροσώπους των πωλητών ως εξής:
α) προκειμένου για την Περιφέρεια Αττικής:
ένας (1) εκπρόσωπος της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών,  ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών που ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα στην Περιφέρεια Αττικής και ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής που ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα στην Περιφέρεια Αττικής
 β) προκειμένου για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας-Θεσσαλίας-Θράκης, ένας (1) εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας - Μακεδονίας - Θράκης και ένας (1) εκπρόσωπος των Επαγγελματιών/Παραγωγών Λαϊκών Αγορών που ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα σε λαϊκές αγορές εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και προτείνεται από τον αντιπροσωπευτικότερο σύλλογο εντός του ανωτέρω διοικητικού ορίου.
Οι ανωτέρω προτείνονται από τα σωματεία τους μετά από πρόσκληση του οικείου Περιφερειάρχη.
Στις συνεδριάσεις των Επιτροπών των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας μπορούν να παρίστανται εκπρόσωπος του Υπουργού Οικονομίας και  Ανάπτυξης, εκπρόσωπος του Υπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Θεσμικών Ρυθμίσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Στην υπόλοιπη επικράτεια δημιουργούνται 7μελείς επιτροπές λαϊκών σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη με το ως άνω έργο, οι οποίες αποτελούνται από:
1) έναν εκπρόσωπο του Αντιπεριφερειάρχη ως Πρόεδρο
2) έναν εκπρόσωπο της ΠΕΔΕ
3) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης
4) έναν υπάλληλο της Δ.Α.Ο.Κ.
5) τον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του μεγαλύτερου δήμου
6) έναν εκπρόσωπο των παραγωγών που προτείνεται από τον αντιπροσωπευτικότερο σύλλογο
7) έναν εκπρόσωπο των επαγγελματιών που προτείνεται από τον αντιπροσωπευτικότερο σύλλογο.
Η γραμματειακή υποστήριξη των ως άνω Επιτροπών παρέχεται από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα.
Έργο των ως άνω  Επιτροπών είναι:
α) η καταγραφή τυχόν  δυσλειτουργιών στην ομαλή λειτουργία των λαϊκών αγορών και η υποβολή προτάσεων στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή ζητά πληροφόρηση για τα κυριότερα προβλήματα και παράπονα που υποβάλλονται στις υπηρεσίες που ασχολούνται με τις λαϊκές αγορές, σε εύλογο χρόνο πριν τις συνεδριάσεις.
β)  η συνεργασία με το Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης του Παρεμπορίου (ΣΥ.Κ.Α.Π.), για την ανταλλαγή στοιχείων και προτάσεων για την καλύτερη εποπτεία της εμπορικής δραστηριότητας και την πάταξη του παρεμπορίου στις λαϊκές αγορές.
γ) η μέριμνα για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων περί λαϊκών αγορών στη χωρική τους αρμοδιότητα. Για το σκοπό αυτό οι Επιτροπές συνεργάζονται μεταξύ τους για την ανταλλαγή οιασδήποτε πληροφορίας κρίνουν απαραίτητη.
δ) η εξέταση τυχόν ενστάσεων των πωλητών σε θέματα που αφορούν τη δραστηριοποίησή τους (πλην προστίμων),  όπως ενδεικτικά κατανομή-τοποθέτηση, απόδοση θέσης  σε λαϊκή αγορά.
 
1.         Αποφασίζον όργανο για την ίδρυση, την κατάργηση, τη μετακίνηση, την επέκταση και την εν γένει λειτουργία των λαϊκών αγορών είναι το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Προκειμένου για λαϊκές αγορές, που λειτουργούν στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αρμόδια είναι τα Περιφερειακά Συμβούλια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, τα οποία αποφασίζουν για την ίδρυση, την κατάργηση και την επέκταση λαϊκής αγοράς μετά από γνώμη του Δήμου, στα διοικητικά όρια του οποίου πρόκειται να ιδρυθεί, να καταργηθεί ή να επεκταθεί η λαϊκή αγορά. Εάν ο Δήμος δεν παράσχει γνώμη εντός σαράντα πέντε (45) ημερών, η σχετική απόφαση μπορεί να ληφθεί χωρίς αυτή. Η πρωτοβουλία ίδρυσης νέας λαϊκής αγοράς δύναται να εκκινήσει, είτε από το δημοτικό, είτε από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
2.         Η ως άνω απόφαση του δημοτικού συμβουλίου κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια. Σε περίπτωση ίδρυσης νέας λαϊκής αγοράς συνοδεύεται από αίτημα για κάλυψη των νέων θέσεων, οι οποίες χορηγούνται με τη διαδικασία της πρόσκλησης για κάλυψη αυτών, είτε για  έκδοση νέων επαγγελματικών αδειών ανά κατηγορία προϊόντων για τη στελέχωση της αγοράς. Στη σχετική απόφαση οριοθετείται ο ακριβής χώρος λειτουργίας της, ο αριθμός των θέσεων αυτής για παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές, οι κατηγορίες των αδειών ανά αντικείμενο εκμετάλλευσης και κάθε συναφές θέμα που κριθεί αναγκαίο από το αποφασίζον όργανο για τη λειτουργία της. Σε κάθε νέα λαϊκή αγορά η αναλογία των θέσεων Παραγωγών προς Επαγγελματίες Πωλητές θα είναι 1 προς 1.
Εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος όλοι οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών  συντάσσουν τοπογραφικό διάγραμμα για κάθε λαϊκή αγορά που λειτουργεί στα διοικητικά τους όρια, στο οποίο απεικονίζονται τα όρια που αυτή καταλαμβάνει, οι θέσεις που καλύπτονται από παραγωγούς και επαγγελματίες με αρίθμηση και συνακόλουθα το αντικείμενο εκμετάλλευσης κάθε πάγκου και οι κενές θέσεις. Τα εν λόγω διαγράμματα, εκτός της υποχρέωσης της παρ.1 του άρθρου 27, αποστέλλονται στις Γενικές Διευθύνσεις Ανάπτυξης των οικείων Περιφερειών. 
1.         Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σαββάτο εκτός των  επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών. Το ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών καθορίζεται με αποφάσεις κανονιστικού χαρακτήρα του φορέα λειτουργίας.
2.         Σε κάθε λαϊκή αγορά η αναλογία διατροφικών πρωτογενών προϊόντων και προϊόντων οικοτεχνίας εν σχέσει προς τα βιομηχανικά είναι 9 προς 1. Οι αρμόδιες αρχές λειτουργίας μεριμνούν, ώστε η αναλογία αυτή να μη διαταράσσεται. Σε περίπτωση που σε λαϊκή αγορά η αναλογία έχει ανατραπεί απαγορεύεται οι κενούμενες θέσεις βιομηχανικών προϊόντων να δίδονται σε πωλητές βιομηχανικών, παρά μόνο σε κατηγορίες πρωτογενών προϊόντων με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών για προμήθεια των ελλειπόντων ειδών. Ομοίως δεν προκηρύσσονται νέες άδειες με αντικείμενο εκμετάλλευσης βιομηχανικά είδη, έως ότου επανέλθει η αναλογία 9 προς 1.
Για την ομαλή λειτουργία των λαϊκών αγορών οι φορείς λειτουργίας εκδίδουν αποφάσεις κανονιστικού χαρακτήρα, που φέρουν τον τίτλο «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών», στις οποίες περιλαμβάνονται τα εξής:
α) η οριοθέτηση και η διαγράμμιση του χώρου της λαϊκής αγοράς, η διαγράμμιση και η αρίθμηση των θέσεων, όπου τοποθετούνται οι πωλητές και οι διάδρομοι μεταξύ των θέσεων. Οι θέσεις των πωλητών πρέπει να είναι οριοθετημένες κατά τρόπο, ώστε να μην παρεμποδίζονται οι είσοδοι κατοικιών και καταστημάτων, να μην κωλύεται η προσέλευση των καταναλωτών και γενικά να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς. Το μήκος πρόσοψης των Εγκαταστάσεων Πώλησης, το οποίο είναι ισότιμο κατά κατηγορία πωλητών, δεν υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση τα έξι (6) μέτρα. Σε περίπτωση μη προσέλευσης πωλητή, η εγκατάσταση πώλησης του διπλανού πωλητή θα επεκτείνεται μόνο μετά από έγκριση του επόπτη, εφόσον δεν προσέλθει παραγωγός πωλητής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32, παρ.4, και σε κάθε περίπτωση με την καταβολή του αναλογούντος ημερήσιου τέλους.
β) οι ημέρες και οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Ειδικότερα καθορίζονται οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των πωλητών, οι ώρες διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές, η φόρτωση και εκφόρτωση αυτών και η αποκομιδή των απορριμμάτων.
γ) η υποχρέωση τήρησης της καθαριότητας από τους πωλητές του χρησιμοποιούμενου από αυτούς χώρο, η οποία συνίσταται στην άμεση και συνεχή συλλογή των απορριμμάτων. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την απομάκρυνση των κάθε είδους απορριμμάτων ευπαθών και ευαλλοίωτων ειδών και ιδίως του νερού από το λιώσιμο του πάγου, που χρησιμοποιείται για την συντήρηση των αλιευμάτων. Ο καθαρισμός των ψαριών επιτρέπεται, μόνο εφόσον οι πωλητές πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 852/2004 και λαμβάνουν κάθε μέτρο για την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Τα απόνερα των αλιευμάτων συλλέγονται σε ειδικά δοχεία, απομακρύνονται από την λαϊκή αγορά με ευθύνη και μέριμνα του πωλητή και δεν αποχετεύονται στα δίκτυα των ομβρίων υδάτων. Οι πωλητές οφείλουν να διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου στο έργο της. 
δ) η μορφή των  εκθετηρίων των πωλητών, τα οποία πρέπει να φέρουν πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου τύπου και υλικού και χρώματος διαφορετικού ανάλογα με την ιδιότητα του πωλητή και την πινακίδα.  Απαγορεύεται  κάθε μορφής διαφήμιση επί των εκθετηρίων.
ε) οι Παραγωγοί Πωλητές, θα αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος πράσινου ελάχιστων διαστάσεων 1 Χ 0,40 m, στην οποία θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ», και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος το ονοματεπώνυμό του,  ο αριθμός αδείας, ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα και η γεωγραφική περιοχή (τουλάχιστον Νομός) που βρίσκεται η αγροτική εκμετάλλευση των προϊόντων που διαθέτει.
Οι Επαγγελματίες Πωλητές θα αναρτούν σε εμφανές για τον καταναλωτή σημείο πινακίδα χρώματος μπλε ελάχιστων διαστάσεων 1 Χ 0,40 m, στην οποία θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η λέξη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ» ή «ΕΜΠΟΡΟΣ», και με πεζά ευανάγνωστα γράμματα λευκού χρώματος το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός αδείας και ο αριθμός μητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα.
στ) η υποχρέωση για κόσμια εμφάνιση και συμπεριφορά των πωλητών,  η υποχρέωση για αποφυγή διενέξεων, τόσο με τους επόπτες της λαϊκής αγοράς, όσο και με τους καταναλωτές και η υπόμνηση στους πωλητές να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά την διενέργεια των ελέγχων. 
ζ) τα καθήκοντα των εποπτών. Ειδικότερα ελέγχουν και καταγράφουν τις προσκομιζόμενες ποσότητες, τους προσερχόμενους πωλητές και αυτούς, οι οποίοι απουσιάζουν, ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία για τυχόν κατ΄επανάληψη κενές θέσεις και συμβουλεύουν τους πωλητές για την ορθή τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας της αγοράς και τις διατάξεις του νόμου, τοποθετούν παραγωγούς σε προσωρινές θέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.   
η) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια και συνθήκη, λαμβάνοντας υπ΄όψιν τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, όπου λειτουργούν λαϊκές αγορές.  
Σε περίπτωση μη τήρησης των συνθηκών δημόσιας υγείας οι φορείς λειτουργίας υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Άρθρο 32. Κατανομή και Τοποθέτηση Παραγωγών Πωλητών σε λαϊκές αγορές.
1.         Η διαδικασία της Κατανομής και Τοποθέτησης Παραγωγών Πωλητών σε λαϊκές αγορές, διεξάγεται σε στάδια ως ακολούθως:
Στάδιο Πρώτο: χορήγηση βασικής άδειας. Ο Παραγωγός υποβάλλει στο Δήμο μόνιμης κατοικίας του τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 9 του παρόντος, και αιτείται τη χορήγηση άδειας Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών. Οι υπηρεσίες του Δήμου, αφού εξετάσουν τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις του αιτούντος χορηγούν το έντυπο αδείας του Παραγωγού, στο οποίο εμπεριέχονται τα στοιχεία (α) έως (η) της παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ενημερώνουν αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα.
Στάδιο Δεύτερο: κατανομή Παραγωγού Πωλητή σε Λαϊκές Αγορές. Ο Παραγωγός που του έχει χορηγηθεί η άδεια της προηγούμενης παραγράφου, υποβάλλει αίτηση στην Περιφέρεια στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκονται οι Λαϊκές Αγορές που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί. Στην εν λόγω αίτηση θα πρέπει να δηλώνονται και οι Λαϊκές Αγορές ανά ημέρα που επιθυμεί, καθώς και το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης εντός εκάστου έτους. Ο Παραγωγός μπορεί να δηλώσει προτίμηση μέχρι και για τρεις (3) Λαϊκές ανά ημέρα. Η αίτηση της παρούσας παραγράφου μπορεί να υποβληθεί και στο Δήμο μόνιμης κατοικίας του Παραγωγού, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος μόνιμης κατοικίας του Παραγωγού υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση στην Περιφέρεια ή στις Περιφέρειες που απευθύνεται ο Παραγωγός. Η Περιφέρεια μια φορά το έτος έως την 30η Ιουνίου συγκεντρώνει τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από Παραγωγούς και με βάση το Σύστημα Μοριοδότησης και τη σειρά προτίμησης ενός εκάστου Παραγωγού συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατανομής των αιτούντων παραγωγών σε Λαϊκές Αγορές της κάθε Περιφέρειας, οι οποίοι αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας μέχρι 30 Αυγούστου. Οι κενές θέσεις των παραγωγών έχουν γνωστοποιηθεί στις Περιφέρειες από τους φορείς λειτουργίας έως  την 30η Ιουνίου. Κατά των αποτελεσμάτων των συντασσομένων πινάκων χωρεί ένσταση ενώπιον της επιτροπής του  άρθρου 28.  Μετά την εξέταση των ενστάσεων συντάσσονται οι τελικοί πίνακες κατανομής και εκδίδεται σχετική προς τούτο διαπιστωτική πράξη, οι οποία αναρτάται στη Διαύγεια αποστέλλεται στους φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών και παραδίδεται με οποιοδήποτε τρόπο στους αιτούντες. Η εν λόγω διαπιστωτική πράξη είναι δεσμευτική για τους Δήμους.
Στάδιο Τρίτο: Απόδοση θέσης Παραγωγών Πωλητών. Ο Δήμος στην αρμοδιότητα, του οποίου υπάγεται η Λαϊκή ή οι Λαϊκές Αγορές, που αφορά η διαπιστωτική πράξη της Περιφέρειας, αποδίδει συγκεκριμένη θέση στους παραγωγούς σύμφωνα με το Σύστημα Μοριοδότησης και με τη σειρά κατάταξης στη βάση της προτίμησής τους και ενημερώνει το έντυπο της αδείας του και το Πληροφοριακό Σύστημα.
2.         Οι Παραγωγοί Πωλητές, στους οποίους έχει αποδοθεί θέση, σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου κατοχυρώνουν τη θέση αυτή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας και για το χρονικό διάστημα του έτους που έχουν αιτηθεί. Οι παραγωγοί πωλητές που επιθυμούν για οποιοδήποτε λόγο να αλλάξουν το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης ή να το επεκτείνουν θα πρέπει να ακολουθήσουν την ως άνω διαδικασία.
3. Για την απόδοση προσωρινής θέσης, ο Παραγωγός Πωλητής μπορεί να απευθυνθεί με αίτημά του στο Δήμο κατοικίας του ή  απευθείας στο φορέα λειτουργίας, στα όρια του οποίου λειτουργεί η Λαϊκή Αγορά, στην οποία επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί και εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε κενή θέση, μπορεί να του αποδοθεί κατά προτεραιότητα με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ίδια θέση από δύο παραγωγούς και πάνω εφαρμόζεται η προβλεπόμενη μοριοδότηση. Η παραπάνω θέση είναι προσωρινή, ως τέτοια αναγγέλλεται στο Πληροφοριακό Σύστημα και ισχύει μέχρι την αμέσως επόμενη ολοκλήρωση της προβλεπόμενης στην παρ.1 διαδικασίας. Μόνιμες θέσεις αποδίδονται μόνο με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης της παρ.1 του παρόντος άρθρου.
4. Σε περίπτωση μη ύπαρξης κενών θέσεων, ο φορέας λειτουργίας επιτρέπεται να ικανοποιεί αιτήματα παραγωγών για προσέλευση σε συγκεκριμένη λαϊκή σε ποσοστό 20% επί του αριθμού των δραστηριοποιούμενων παραγωγών σε αυτή. Η έγκριση προσέλευσης αφορά λαϊκή αγορά και σε καμία περίπτωση συγκεκριμένη θέση. Ο   παραγωγός προσέρχεται στη λαϊκή με δική του ευθύνη και δίχως να εγείρει αξιώσεις για κατάληψη θέσης.  Τοποθετείται από τον επόπτη αυτής σε τυχόν κενή θέση τη συγκεκριμένη ημέρα λόγω μη προσέλευσης άλλου πωλητή. 
5.         Ο  Παραγωγός Πωλητής χάνει τη θέση του, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
-      οικειοθελώς, με δήλωσή του για οποιοδήποτε λόγο
-      αν δε πληρώσει το ανταποδοτικό τέλος για δύο συνεχόμενους μήνες
-      αν ανακληθεί είτε προσωρινά είτε μόνιμα η άδειά του.
1.         Για την κατανομή και τοποθέτηση των Παραγωγών πωλητών στις κενές θέσεις των λαϊκών αγορών λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια με την αντίστοιχη μοριοδότηση για κάθε ένα από αυτά:
α) Προτεραιότητα στην κατανομή των θέσεων έχουν οι Συνεταιρισμοί / Ομάδες Παραγωγών έναντι των μεμονωμένων Παραγωγών φυσικών προσώπων
Μεταξύ των Συνεταιρισμών προηγούνται όσοι έχουν τα περισσότερα μόρια σύμφωνα με τα κριτήρια και τα αντίστοιχα μόρια του Πίνακα 1.
Κριτήριο
Αριθμός Μορίων
1. Αριθμός Μελών
1 μόριο για κάθε εγγεγραμμένο στο Συνεταιρισμό / Ομάδα Παραγωγών μέλος
2. Αριθμός ειδών πωλούμενων προϊόντων.
2 μόρια για κάθε πωλούμενο προϊόν
3. Παλαιότητα Άδειας
2 μόρια ανά έτος παλαιότητας
4. Παραβατικότητα (Ν. 4264/14, Ν.4177/13)
α. 30 μόρια αν στο τελευταίο έτος δεν έχει διαπιστωθεί καμία παράβαση.
β. 0 μόρια αν στο τελευταίο έτος έχει διαπιστωθεί μία (1) παράβαση.
γ. -10 μόρια αν στο τελευταίο έτος έχουν διαπιστωθεί δύο (2) παραβάσεις.
δ. -30 μόρια αν στο τελευταίο έτος έχουν διαπιστωθεί τρεις (3) παραβάσεις και άνω.
 
Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ συνεταιρισμών\ομάδων παραγωγών προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια κατά σειρά:
1.      Παραβατικότητα
2.      Αριθμός Μελών
3.      Αριθμός ειδών πωλούμενων προϊόντων
4.      Παλαιότητα άδειας
Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.
β) Μεταξύ των Παραγωγών φυσικών προσώπων προηγούνται όσοι έχουν τα περισσότερα μόρια σύμφωνα με τα κριτήρια και τα αντίστοιχα μόρια του Πίνακα 2.
Κριτήριο
Αριθμός Μορίων
1. Παλαιότητα άδειας
5 μόρια ανά έτος παλαιότητας
2. Η ηλικία
15 μόρια για δικαιούχους που είναι άνω των 55 ετών
3. Μη κατοχή θέσης
15 μόρια για κάθε μέρα που συμμετέχει στη λαϊκή δίχως θέση
4. Εντοπιότητα
5 μόρια αν ο Παραγωγός διατηρεί τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις του εντός της Περιφέρειας στην οποία αιτείται θέση στις αγορές αρμοδιότητάς της.
5. Παραβατικότητα (Ν. 4264/14, Ν.4177/13)
α. 30 μόρια αν στο τελευταίο έτος δεν έχει διαπιστωθεί καμία παράβαση.
β. 0 μόρια αν στο τελευταίο έτος έχει διαπιστωθεί μία (1) παράβαση.
γ. -10 μόρια αν στο τελευταίο έτος έχουν διαπιστωθεί δύο (2) παραβάσεις.
δ. -30 μόρια αν στο τελευταίο έτος έχουν διαπιστωθεί τρεις (3) παραβάσεις και άνω.
Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ των λοιπών Παραγωγών πωλητών – φυσικών προσώπων προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια κατά σειρά:
1.      Παραβατικότητα
2.      Εντοπιότητα
3.      Αριθμός ειδών πωλούμενων προϊόντων
4.      Ηλικία δικαιούχου
5.      Παλαιότητα άδειας
Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.
2.         Όλα τα ανωτέρω ποσοτικά στοιχεία αφορούν την κατάσταση των δικαιούχων όπως διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία της ανακοίνωσης πλήρωσης κενών θέσεων σε λαϊκές (ηλικία, παλαιότητα άδειας κλπ)
Για την παλαιότητα της άδειας υπολογίζεται το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης άδειας (κατά μήνα και έτος) και της ημερομηνίας ανακοίνωσης των προς πλήρωση θέσεων (κατά μήνα και έτος). Αν ο δικαιούχος απόκτησε την άδεια λόγω άσκησης δικαιώματος μεταβίβασης (υπό οποιοδήποτε νομικό καθεστώς), τότε ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία μεταβιβάστηκε η άδεια αυτή. Δύναται για το κριτήριο αυτό να αποδίδονται μόρια με τη μορφή δεκαδικού αριθμού, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Όσον αφορά το κριτήριο της παραβατικότητας, ως καταληκτική ημερομηνία για «τελευταίο έτος» ορίζεται η ημερομηνία ανακοίνωσης για την κατανομή των προς πλήρωση θέσεων. Όσον αφορά το κριτήριο της ηλικίας, ο δικαιούχος που είναι κατά τα ανωτέρω 55 ετών και 1 ημέρας δικαιούται 15 μόρια.
3.         Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  δύναται να τροποποιούνται τα κριτήρια και η μοριοδότησή τους.
Η διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών και έκδοσης των αποτελεσμάτων της προκήρυξης των αδειών διεξάγεται σε δύο στάδια:
Στάδιο Πρώτο: αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων δικαιούχων που ανήκουν στις κατηγορίες της Ομάδας 1 του άρθρου 19. Στην πρώτη φάση της διαδικασίας χορηγούνται οι άδειες που αφορούν τους συμμετέχοντες στις ειδικές κατηγορίες σύμφωνα με τα μόρια του παρακάτω Πίνακα 3. Προηγούνται όσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τα περισσότερα μόρια σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες της Ομάδας 1.
Κατηγορία
Αριθμός Μορίων
α) άτομα με αναπηρία από οποιαδήποτε αιτία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%
 
15 μόρια
β) πολύτεκνοι και τέκνα αυτών
 
31 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας αυτής διπλασιάζονται σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας
γ) τρίτεκνοι 
 
15 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας αυτής διπλασιάζονται σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας
δ) γονείς - κηδεμόνες ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση,  βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
23 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας αυτής τριπλασιάζονται σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας
ε) Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.
8 μόρια
στ) άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες
8 μόρια
ζ) προστάτες μονογονεϊκών οικογενειών που δεν εντάσσονται στην κατηγορία δ)
10 μόρια
η) αποφυλακισθέντες από μακρόχρονη ποινή
8 μόρια
 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνονται όσοι συμμετέχοντες έχουν μικρότερο οικογενειακό εισόδημα με βάση τη Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των αδειών της Ομάδας 1 είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των υποψηφίων, οι υπολειπόμενες άδειες προστίθενται σε αυτές της Ομάδας 2. Σε περίπτωση που ο αριθμός αδειών της Ομάδας 1 είναι μικρότερος από τον αριθμό των υποψηφίων δικαιούχων, οι υποψήφιοι που, βάσει της μοριοδότησής τους, δεν τους χορηγείται άδεια προστίθενται στους υποψήφιους της Ομάδας 2.
Στάδιο Δεύτερο: κατανομή των υπολοίπων θέσεων. Κατά το στάδιο αυτό διατίθενται οι θέσεις που αφορούν την Ομάδα 2, καθώς και οι τυχόν υπολειπόμενες θέσεις της Ομάδας 1. Η υποψήφιοι που συμμετέχουν για τη χορήγηση των αδειών της Ομάδας 2 και τυχόν των υπολειπόμενων αδειών της Ομάδας 1, καθώς και οι υποψήφιοι, στους οποίους δε χορηγείται άδεια κατά το πρώτο στάδιο κατατάσσονται σε αύξουσα σειρά με βάση το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα τους όπως εμφανίζονται στη Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους. Στους πρώτους σε σειρά κατάταξης υποψηφίους χορηγείται άδεια σε αριθμό ίσο με το αριθμό των προς διάθεση αδειών της Ομάδας 2 και των τυχόν υπολειπόμενων αδειών της Ομάδας 1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων διενεργείται κλήρωση.
1.         Ως «βελτίωση θέσης» εντός συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς νοείται η διαδικασία κατά την οποία ένας ή περισσότεροι πωλητές, επιθυμούν να αλλάξουν τη θέση, την οποία κατέχουν και να διεκδικήσουν μία άλλη κενωθείσα εντός της ίδια Λαϊκής, που είναι κατά την άποψή τους και για οποιοδήποτε λόγο «καλύτερη» σε σχέση με την ήδη νομίμως καταληφθείσα θέση. Η όλη διαδικασία διενεργείται από τους φορείς λειτουργίας και αφορά μόνο τις κενές θέσεις μίας λαϊκής αγοράς καθώς και τις θέσεις των πωλητών που επιθυμούν να τη βελτιώσουν.
2.         Οι φορείς λειτουργίας είτε μετά από πρόταση των Ομοσπονδιών ή Συλλόγων των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών, είτε κατά την κρίση τους μπορούν να εκκινούν διαδικασία βελτίωσης θέσεων εντός συγκεκριμένης λαϊκής της αρμοδιότητάς τους. Οι θέσεις που θα ανακατανέμονται θα είναι μόνο οι κενές και αυτές τις οποίες κατέχουν οι πωλητές που επιθυμούν να βελτιώσουν θέση. Οι πωλητές ανάλογα με την ιδιότητά τους διεκδικούν και την ανάλογη κενή θέση (παραγωγού ή επαγγελματία). Οι ανωτέρω φορείς απευθύνουν πρόσκληση προς τους πωλητές της συγκεκριμένης λαϊκής προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι πωλητές να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία. Απαραιτήτως θα πρέπει στην εν λόγω αίτηση να επισυνάπτεται και το εκκαθαριστικό σημείωμα  του τελευταίου οικονομικού έτους. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση το σύστημα μοριοδότησης του παρακάτω Πίνακα και ο υποψήφιος με τα περισσότερα μόρια έχει το δικαίωμα να επιλέξει πρώτος κ.ο.κ. Η διαδικασία της βελτίωσης θέσης θα προηγείται αυτής της απόδοσης θέσης των άρθρων 33 και 34.
Πίνακας: Σύστημα Μοριοδότησης για τη βελτίωση θέσης σε συγκεκριμένη Λαϊκή Αγορά. 
Κριτήριο
Αριθμός Μορίων
1. Παλαιότητα άδειας
5 μόρια ανά έτος παλαιότητας
2. Η ηλικία του δικαιούχου
15 μόρια για δικαιούχους που είναι άνω των 55 ετών
3. Παραβατικότητα (Ν. 4264/14, Ν.4177/13)
α. 30 μόρια αν στο τελευταίο έτος δεν έχει διαπιστωθεί καμία παράβαση.
β. 0 μόρια αν στο τελευταίο έτος έχει διαπιστωθεί μία (1) παράβαση.
γ. -10 μόρια αν στο τελευταίο έτος έχουν διαπιστωθεί δύο (2) παραβάσεις.
δ. -30 μόρια αν στο τελευταίο έτος έχουν διαπιστωθεί τρεις (3) παραβάσεις και άνω.
 
Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας προκρίνονται όσοι δικαιούχοι έχουν τα λιγότερα εισοδήματα με βάση το υποβληθέν εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.
3.         Δύο ή περισσότεροι πωλητές που δραστηριοποιούνται στην ίδια Λαϊκή Αγορά, δύνανται να αιτηθούν από κοινού αμοιβαία αλλαγή θέσης στους φορείς λειτουργίας αρκεί να μη διαταράσσεται η χωροταξία της λαϊκής αγοράς ως προς τα πωλούμενα είδη.
4.         Δύο ή περισσότεροι πωλητές που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές Λαϊκές Αγορές της ίδιας Περιφέρειας, δύνανται να αιτηθούν στην τελευταία, αμοιβαία αλλαγή θέσης σε διαφορετικές λαϊκές αγορές με τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) η αλλαγή να αφορά πωλητές με την ίδια ιδιότητα (παραγωγός ή επαγγελματίας), β) το είδος της άδειας ως προς το πωλούμενο είδος να είναι παρόμοιο γ) να μην ανατρέπεται η  αναλογία ως προς τα είδη σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο υπέρ των βιομηχανικών προϊόντων και δ) να μη δημιουργείται πρόβλημα στην επάρκεια της λαϊκής αγοράς ως προς τα πωλούμενα είδη. Η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών εξετάζει τα αιτήματα και σε περίπτωση που πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις εγκρίνει  την αμοιβαία αλλαγή των θέσεων ειδάλλως την απορρίπτει.
5.         Σε περίπτωση που, καθοιονδήποτε τρόπο, επέρχεται αλλαγή στα στοιχεία της άδειας, ενημερώνεται αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα και επανεκτυπώνεται η άδεια.
1. Οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές της χώρας κάτοχοι επαγγελματικών ή παραγωγικών αδειών υποχρεούνται να καταβάλουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος στους φορείς λειτουργίας αυτών, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών, τη διοικητική τους υποστήριξη, τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση αυτών, καθώς και την προβολή τους σε συνεργασία με τα συλλογικά όργανα των πωλητών σε αυτές. Το ύψος του ημερήσιου τέλους, η διαδικασία καταβολής και είσπραξης του, καθώς και κάθε σχετικό θέμα, ρυθμίζονται με αποφάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες εγκρίνονται από τον αντίστοιχο Περιφερειάρχη. Για τις λοιπές λαϊκές αγορές της χώρας τα ανωτέρω ζητήματα ρυθμίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου. Ως προς τον καθορισμό του ύψους του τέλους, η ανωτέρω απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ή του Δημοτικού Συμβουλίου αιτιολογείται ειδικά, λαμβάνοντας υπόψη τον ανταποδοτικό χαρακτήρα αυτού. Το ημερήσιο τέλος καταβάλλεται, είτε σε ειδικά ορισμένο τραπεζικό λογαριασμό, είτε στο ταμείο του φορέα λειτουργίας.
 
Οι υπόχρεοι καταβολής του ημερήσιου τέλους στους φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών απαλλάσσονται από το τέλος υπέρ δήμων του άρθρου 21 του β.δ. 24- 9/20.10.1958 (Α` 171) για την καθαριότητα και αποκομιδή των απορριμμάτων των χώρων που χρησιμοποιούνται από τις λαϊκές αγορές και από το τέλος για τη χρήση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 13 του β.δ. 24-9/20.10.1958 (Α` 171).
 
Η μη καταβολή του ημερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αναστολή ισχύος της άδειας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του φορέα λειτουργίας. Σε περίπτωση μεταγενέστερης εξόφλησης ή ρύθμισης των οφειλών η αναστολή αίρεται αμέσως αυτοδίκαια.
 
 2. Το ημερήσιο τέλος της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται ως εξής:
 
Οι πωλητές των λαϊκών αγορών, ανεξαρτήτου ιδιότητας (Παραγωγός ή Επαγγελματίας) υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου τέλους ανάλογα με α) τον αριθμό των ημερών που, με βάση τη σχετική άδεια, δικαιούνται να δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα και β) με τα μέτρα των πάγκων που τους έχουν εγκριθεί. Από το ημερήσιο τέλος απαλλάσσονται οι πωλητές, οι οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω ανικανότητας προς εργασία, η οποία διαρκεί περισσότερο από έναν (1) μήνα και βεβαιώνεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ή λόγω ανωτέρας βίας.
 
 3. Με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου για τις λαϊκές αγορές Αττικής και Θεσσαλονίκης και με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας καθορίζεται το ποσό του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 που διανέμεται:
 
 α) Στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Ενότητας Θεσσαλονίκης για τις λαϊκές αγορές Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, και στους λοιπούς Δήμους για τις υπόλοιπες λαϊκές αγορές, με εγγραφή στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς τους για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών που προκύπτουν από τη λειτουργία λαϊκών αγορών και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
 
 β) Στις Ομοσπονδίες ή τους Συλλόγους, όπου δεν υπάρχουν Ομοσπονδίες, των 
δραστηριοποιούμενων στις λαϊκές αγορές επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών για δράσεις εκσυγχρονισμού και προβολής των λαϊκών αγορών.
 
 Ειδικότερα:
 
βα) Για τις λαϊκές αγορές Αττικής, δικαιούχοι είναι η Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών Αγορών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφερείας Αττικής και το ποσό εκάστης δικαιούχου καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ημερήσιου τέλους που καταβάλλουν τα μέλη της.
 
 ββ) Για τις λαϊκές αγορές Θεσσαλονίκης δικαιούχοι είναι η Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας - Θεσσαλίας -Θράκης και η Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας -Θεσσαλίας - Θράκης και το ποσό εκάστης δικαιούχου καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ημερήσιου τέλους που καταβάλλουν τα μέλη της.
 
 βγ) Για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας δικαιούχοι είναι οι δύο αντιπροσωπευτικότερες Ομοσπονδίες ή Σύλλογοι, όπου δεν υπάρχουν Ομοσπονδίες, των επαγγελματιών και των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών του οικείου Δήμου και το ποσό εκάστης δικαιούχου καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ημερήσιου τέλους που καταβάλλουν τα μέλη της.
 
 Τα ποσά αυτά δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση επιχορήγηση των φορέων αυτών.
 
 4. Ποσοστό 60% του εισπραττόμενου ημερήσιου τέλους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αποτελεί αφενός μεν το μοναδικό ανταποδοτικό τέλος προς τους Δήμους για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών στους χώρους αυτών με τη μορφή τελών καθαριότητας, τελών κατάληψης πεζοδρομίου και χρήσης κοινόχρηστων χώρων και αφετέρου τυχόν συνδρομή προς τους φορείς της περίπτωσης β` της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου για τον εκσυγχρονισμό και προβολή των λαϊκών αγορών. Στο ποσοστό αυτό δεν υπολογίζεται το αναλογούν χαρτόσημο και είναι ενιαίο για όλη τη χώρα. Το υπόλοιπο ποσοστό 40% του τέλους αυτού εγγράφεται ως έσοδο στους προϋπολογισμούς των αντίστοιχων Περιφερειών.
 
Ειδικά για τις Λαϊκές Αγορές της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης το ημερήσιο τέλος θα κατανέμεται κατά 60% στις Περιφέρειες και κατά 40% στους Δήμους.
 
 5. Οι Ομοσπονδίες ή οι Σύλλογοι, όπου δεν υπάρχουν Ομοσπονδίες, των δραστηριοποιούμενων στις λαϊκές αγορές επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών, για να εισπράξουν το προβλεπόμενο ποσό της περίπτωσης β` της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, που τους διατίθεται με την απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου ή Δημοτικού Συμβουλίου κατά περίπτωση, υποχρεούνται να υποβάλουν προηγουμένως στον φορέα λειτουργίας των λαϊκών αγορών αίτηση με συνημμένη απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, στην οποία ορίζεται επακριβώς ο σκοπός για τον οποίο προορίζονται τα ποσά.
 
Οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών, ειδικότερα τα αρμόδια Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, και για τις υπόλοιπες λαϊκές αγορές τα δημοτικά συμβούλια κατά περίπτωση, με αποφάσεις τους βεβαιώνουν την ύπαρξη της σχετικής πίστωσης και εγκρίνουν τη σκοπιμότητα και τη διάθεση του προβλεπόμενου ποσού. Με την απόφαση έγκρισης καθορίζεται ο σκοπός για τον 
οποίο διατίθεται το ποσό, το χρονικό διάστημα από την εκταμίευση, μέσα στο οποίο θα ολοκληρωθεί η διάθεση του, και το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, καθώς και το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο υποχρεούται η Ομοσπονδία ή ο Σύλλογος να αποδώσει λογαριασμό, υποβάλλοντας όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και παραστατικά έγγραφα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του ενός (1) μηνός.
 
 Σε περίπτωση μη τήρησης της νόμιμης διαδικασίας, η απόφαση έγκρισης ανακαλείται από το φορέα έγκρισης και η Ομοσπονδία ή ο Σύλλογος υποχρεούται να επιστρέψει το χορηγηθέν ποσό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α` 90) και θα αποκλείεται από κάθε διάθεση σχετικού ποσού για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
 
 6. Η απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου εκδίδεται μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου έκαστου έτους, έπειτα από πρόταση των οικείων δήμων στην εδαφική περιφέρεια των οποίων λειτουργούν λαϊκές αγορές και αφορά τέλη καθαριότητας, τέλη κατάληψης πεζοδρομίου και χρήσης κοινοχρήστων χώρων τρέχουσας περιόδου. Οι προτάσεις των οικείων δήμων υποβάλλονται στον Περιφερειάρχη μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση μη υποβολής πρότασης από δήμο, η απόφαση εκδίδεται χωρίς την πρόταση αυτή.
 
7. Με απόφαση των Περιφερειακών Συμβουλίων Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας ή του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου για τη λοιπή επικράτεια, ποσοστό έως 25% από το ημερήσιο τέλος που περιέρχεται στο φορέα λειτουργίας  μπορεί να προορίζεται  για δαπάνες προωθητικών ενεργειών που αφορούν την προβολή και την ανάδειξη των λαϊκών αγορών μέσα από δράσεις που βασίζονται σε κοινωνικά κριτήρια και αφορούν στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
 

ΥΠΟ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.2: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

1.         Οι αγορές αυτές διοργανώνονται με έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου και υποχρεωτικά μετά από πρόταση των φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και έχουν την έδρα τους στα όρια του οικείου δήμου. Προκειμένου για δήμους της Περιφέρειας Αττικής η έδρα των φορέων μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε δήμο εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής.  Η πρόταση περιλαμβάνει υποχρεωτικά και Κανονισμό Λειτουργίας της αγοράς,  ο οποίος περιέχει κατ΄ελάχιστο τις κατηγορίες των πωλούμενων προϊόντων, το μέγιστο αριθμό πωλητών, τον τρόπο επιλογής αυτών, τον τρόπο προβολής και δημοσιότητας της αγοράς,  και κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία για την επιτυχή διεξαγωγή της αγοράς.  
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν α) οι επαγγελματίες αγρότες που είναι γραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για πώληση των αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενων  προϊόντων, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. Οι παραπάνω δεν επιτρέπεται να κατέχουν οιασδήποτε μορφής άδεια  υπαιθρίου εμπορίου β) οι Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών και γυναικείοι Συνεταιρισμοί με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου γ) οι μικρές επιχειρήσεις του άρθρου 10 για την πώληση γαλακτοκομικών προϊόντων.
Προκειμένου για διάθεση προϊόντων οικοτεχνίας, ο πωλητής πρέπει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου.
 
2.         Για τη διοργάνωση των αγορών του παρόντος άρθρου, οι οποίες πέραν της ονομασίας του τίτλου μπορούν να χαρακτηρίζονται  από το δήμο με ονομασία της επιλογής του, η οποία θα παραπέμπει σαφώς στην απευθείας διάθεση από τον παραγωγό στον καταναλωτή, οι δήμοι μπορούν να συμβάλλονται με Ενώσεις Καταναλωτών του άρθρου 10 του ν.2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με Συνεταιρισμούς Καταναλωτών, με Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ), καθώς και με οποιαδήποτε άλλο συλλογικό φορέα με νομική υπόσταση, οι σκοποί του οποίου αναφέρονται στην προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού. Για την οργάνωση της αγοράς επί τη βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της η δημοτική αρχή εγκρίνει 5μελή (ή 7μελή) επιτροπή, στην οποία συμμετέχει τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής και εκπρόσωποι του φορέα, εξουσιοδοτημένοι για την οργάνωση της αγοράς.
3.         Ο δήμος και η επιτροπή με δημόσια ανακοίνωση καθορίζουν την ημέρα και το χώρο λειτουργίας της αγοράς, η οποία διοργανώνεται με συχνότητα όχι μεγαλύτερη της μιας φοράς το δίμηνο, το μέγιστο αριθμό των πωλητών, τις κατηγορίες των προϊόντων και τις μέγιστες τιμές αυτών. Η μέρα λειτουργίας δε θα πρέπει να συμπίπτει με τη λειτουργίας άλλης μορφής υπαίθριας αγοράς, ενώ μπορεί να είναι Κυριακή. Οι ενδιαφερόμενοι πωλητές, πριν τη διοργάνωση της αγοράς,  εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους στο δήμο εντός των προθεσμιών που ορίζονται στην ανακοίνωση, υποβάλλοντας τη βεβαίωση του Μ.Α.Α.Ε., τη δήλωση ΟΣΔΕ, στην οποία αναφέρονται τα παραγόμενα προϊόντα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις ποσότητες των ιδιοπαραγόμενων προϊόντων που πρόκειται να διακινήσουν τη συγκεκριμένη ημέρα και τις τιμές αυτών. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των παραγωγών που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην αγορά τη συγκεκριμένη ημέρα, διενεργείται με ευθύνη του δήμου κλήρωση μεταξύ των ενδιαφερομένων, η οποία πληροί όλους τους όρους διαφάνειας. Εναλλακτικά, για την επιλογή των πωλητών, ο δήμος ή η εξουσιοδοτημένη επιτροπή δύναται να εφαρμόζει αντί της κλήρωσης κριτήρια της επιλογής του, όπως ενδεικτικά χαμηλότερη τιμή, συστήματα διασφάλισης ποιότητας, ποικιλία προϊόντων.  Για τη θέση που θα καταλάβει ο κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση.
Ο δήμος, τουλάχιστον τέσσερις (4) ημέρες πριν τη διενέργεια της αγοράς, καταρτίζει μητρώο συμμετεχόντων παραγωγών, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα προς διάθεση προϊόντα ανά παραγωγό για τη συγκεκριμένη ημέρα. Ο σχετικός κατάλογος είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος νόμου. Η εγγραφή στον εν λόγω κατάλογο υπέχει θέση άδειας για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη αγορά και η σχετική βεβαίωση συμμετοχής που χορηγείται από το δήμο επιδεικνύεται στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, εφόσον ζητηθεί. Ως προς τις κυρώσεις εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στο παρόντα νόμο για τις λοιπές μορφές υπαιθρίου εμπορίου.
 
4.         Με κανονιστική απόφαση του Δήμου εκδίδεται ο Κανονισμός Λειτουργίας  της αγοράς, στον οποίο περιλαμβάνονται θέματα, όπως ιδίως, ωράριο, καθαριότητα, αιτήσεις ενδιαφερομένων και έλεγχος δικαιολογητικών, πωλούμενα προϊόντα, χώρος λειτουργίας, στέρηση δικαιώματος συμμετοχής σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού λειτουργίας, καταβαλλόμενα τέλη κτλ.
Σε κάθε περίπτωση στην παραπάνω κανονιστική απόφαση θα γίνεται ρητή αναφορά ότι η πώληση των προϊόντων θα συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων, τις διατάξεις της φορολογίας και τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π Π.Υ) και ότι οι δραστηριοποιούμενοι υπόκεινται στον έλεγχο των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων για την τήρηση όλων των παραπάνω.
 
5.              Με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Αγορές Καταναλωτών δύναται να διοργανώνονται και από την Περιφέρεια μέχρι τρεις (3) φορές το χρόνο σε χώρους ευθύνης της.
 
Άρθρο 38.       Εμποροπανηγύρεις  επ’ ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών, Πασχαλινές και Χριστουγεννιάτικες Αγορές, Κυριακάτικες αγορές, λοιπές ειδικές υπαίθριες αγορές.
1.         Για τη λειτουργία των υπαίθριων αγορών του παρόντος απαιτείται απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται και ο κανονισμός λειτουργίας των αγορών αυτών, στον οποίο θα εμπεριέχονται απαραιτήτως ο χώρος διενέργειας της αγοράς, η χρονική διάρκεια της αγοράς, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και  τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς. Η διάρκεια λειτουργίας των θρησκευτικών και επετειακών εμποροπανηγύρεων και λοιπών ειδικών αγορών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) συναπτές ημέρες,  ενώ των πασχαλινών και χριστουγεννιάτικων αγορών τις δεκαπέντε (15) συναπτές ημέρες. Τα  πωλούμενα είδη των Πασχαλινών και Χριστουγεννιάτικων αγορών  θα πρέπει να δικαιολογούν το χαρακτήρα των ημερών και να τηρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας και των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ. Οι Κυριακάτικες αγορές διεξάγονται εξ’ ορισμού τις Κυριακές. Απαγορεύεται στις Κυριακάτικες Αγορές να διατίθενται διατροφικά προϊόντα.
2.         Στις υπαίθριες Κυριακάτικες αγορές πωλούνται πάσης φύσεως προϊόντα πλην διατροφικών. Οι αγορές αυτές δύναται να διακριθούν ως ειδικότερες αγορές ανάλογα με το αντικείμενο πώλησης, τηρουμένου του πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας, σε: (α) Κυριακάτικες αγορές, στις οποίες επιτρέπεται η πώληση ειδών ένδυσης, υπόδησης, νεωτερισμών, λευκών ειδών, δερμάτινων ειδών, βιομηχανικών ειδών, ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών και εκκλησιαστικών ειδών,  καλλωπιστικών φυτών, ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής (πήλινες-πλαστικές γλάστρες, χώμα), (β) Κυριακάτικες αγορές παλαιοπωλών και συναφών επιτηδευματιών, αγορές συλλεκτών και (γ) Κυριακάτικες αγορές βιβλίων, στις οποίες επιτρέπεται η πώληση βιβλίων.   Δεν επιτρέπεται η λειτουργία περισσοτέρων από μίας (1) Κυριακάτικης Αγοράς, εντός των ορίων κάθε Δήμου. Η ίδρυση Κυριακάτικης αγοράς πραγματοποιείται κατόπιν απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου μετά από εισήγηση του οικείου δήμου.
3.         Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις αγορές αυτές πωλητών που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, είναι η έκδοση βεβαίωσης δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου, η οποία εκδίδεται από το Δήμο μόνιμης κατοικίας των πωλητών που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις αγορές αυτές και δεν απαιτείται προκήρυξη. Ο πωλητής με αίτησή του, στην οποία επισυνάπτει έναρξη ταμειακής μηχανής και βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων  με τις μεταβολές της αιτείται την έκδοση της βεβαίωσης, η οποία θα είναι και το απαραίτητο πιστοποιητικό προκειμένου να αιτηθεί να συμμετάσχει στις αγορές των δήμων όλης της χώρας. Ο Δήμος που εκδίδει την ανωτέρω βεβαίωση είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος.
4.         Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές του παρόντος άρθρου απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται μετά από πρόσκληση του οικείου Δήμου σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με την διάρκεια λειτουργίας των υπαίθριων αγορών που αφορά η πρόσκληση. Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση ως εξής:  σε ποσοστό 70% σε υπαίθριους πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά β) 20 σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών γ) 10% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου.  Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών β΄ και γ΄ ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της α΄ κατηγορίας.
5.         Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο, υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αίτηση, επιδεικνύοντας α) την άδεια υπαιθρίου εμπορίου που κατέχει και β)  βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων και γ) τη βεβαίωση της παρ.3 κατά περίπτωση.
6.         Από το συνολικό αριθμό των προς διάθεση θέσεων τουλάχιστον 15% χορηγείται σε Έλληνες Ρομά, εφόσον υπάρχουν ανάλογες αιτήσεις.
7.         Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου κατάλογος συμμετεχόντων για την κάθε υπαίθρια αγορά, η οποία αποτελεί και την έγκριση για κάθε συμμετέχοντα σε αυτή. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος.
8.         Τα τέλη που εισπράττονται από τη συμμετοχή και τη χορήγηση των θέσεων περιέρχονται στον οικείο Δήμο.
9.         Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση από τους συμμετέχοντες με άδεια συμμετοχής στις υπαίθριες αγορές του παρόντος των ειδών τους κατά τις ημέρες και τις ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
10.       Στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα Πολιτιστικοί, Εξωραϊστικοί, Τοπικοί Σύλλογοι διοργανώνουν παραδοσιακά για δεκαπέντε (15) συναπτά έτη εκδηλώσεις επετειακού χαρακτήρα, γενικότερου κοινωνικού, πολιτιστικού ή εκπαιδευτικού περιεχομένου στα πλαίσια των οποίων διεξάγεται και οποιαδήποτε είδους υπαίθρια αγορά, μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη διοργάνωσης της αγοράς αυτής σε δικό τους ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο υπό τους όρους και προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου. Προκειμένου για την περίπτωση αυτή απαιτείται απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία θα βεβαιώνονται οι προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου προκαλείται μετά από αίτηση του Συλλόγου, στην οποία θα αναφέρεται απαραιτήτως το ΑΦΜ και η Δ.Ο.Υ. του Συλλόγου και θα επισυνάπτονται το Καταστατικό του Συλλόγου, ο κανονισμός λειτουργίας της αγοράς (στον οποίο θα εμπεριέχονται απαραιτήτως τα στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου) και κάθε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο για τη διοργάνωση συγκεκριμένης εκδήλωσης. Η εν λόγω Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου έχει ισχύ για πέντε έτη από την έκδοσή της και κοινοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
11.       Για τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται μετά την έκδοση απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και υπογραφή Εγγράφου Δεσμεύσεων με την οικεία Δημοτική Αρχή στο οποίο θα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι συνεργασίας και λειτουργίας της αγοράς σε σχέση ιδίως με την προσβασιμότητα, υγιεινή και ασφάλεια του καταναλωτικού κοινού και την καθαριότητα του χώρου. Στο ίδιο Σύμφωνο θα καθορίζονται και τα τέλη υπέρ του Δήμου τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα (για κάθε συμμετέχοντα πωλητή) από τα ανά ημέρα τέλη που απαιτεί ο εν λόγω Δήμος για αντίστοιχες θέσεις Στάσιμου εμπορίου. Το εν λόγω Σύμφωνο καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας της αγοράς απαιτείται να εγκριθεί από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.
12.       Η αναφερόμενη διαδικασία της παραγράφου 11 ισχύει αναλογικά και για τους νόμιμα λειτουργούντες και αναγνωρισμένους Συλλόγους ή Ομοσπονδίες Ρομά. Ειδικότερα ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα της παραγράφου 11 σε σχέση με τη δυνατότητα των Συλλόγων-Ομοσπονδιών Ρομά να διεξάγουν Αγορές σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο και πάντα υπό την προϋπόθεση του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και του Συλλόγου-Ομοσπονδίας Ρομά και την έγκριση αυτού από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Για όλες τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος αγορές ο οικείος δήμος εκδίδει με απόφαση δημοτικού συμβουλίου εντός τριών (3) μηνών Κανονισμό Λειτουργίας, τον οποίο κοινοποιεί στην οικεία Περιφέρεια. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής τα αρμόδια όργανα υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, όπως ορίζεται στο ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
1.         Για την άσκηση κάθε υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας απαιτείται άδεια, η οποία δίδεται με τους όρους και τη διαδικασία του παρόντος νόμου.
2.         Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους. H απόσταση  των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων και κάθε είδους καταστημάτων, σταθμών για την εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, του προαστιακού σιδηρόδρομου και των υπεραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων. Δεν επιτρέπεται, λόγω του προσδιορισμού των ανωτέρω θέσεων να εμποδίζεται η ομαλή πρόσβαση σε κατοικίες και επιχειρήσεις καθώς και η διέλευση ατόμων με κινητικά προβλήματα.
3.         Δεν επιτρέπεται, να καθορίζονται θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων εντός των δημοτικών και λαϊκών αγορών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανωτέρω απόσταση  δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων. 
4.         Η απόσταση μεταξύ των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατό (100) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανωτέρω απόσταση  δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων. 
5.         Για τον καθορισμό των θέσεων του παρόντος άρθρου παρέχεται γνώμη της οικείας Αστυνομικής Αρχής μόνο σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση από την λειτουργία των συγκεκριμένων θέσεων, η οποία παρέχεται εντός ρητής προθεσμίας, τριάντα (30) ημερών. Εφόσον, η Αστυνομική Αρχή δεν απαντήσει εντός της ρητής προθεσμίας, το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζει τις σχετικές θέσεις χωρίς τη γνώμη της.  
6.         Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται για τις καντίνες που δραστηριοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, για την οποία εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ν.2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (Α΄285)».
7.            Κατ’ εξαίρεση και για την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού κατά την καλοκαιρινή περίοδο μπορεί να δίδεται μία φορά το χρόνο σε ανέργους, άδεια για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες και για συγκεκριμένη θέση, για την κατάληψη της οποίας οι αδειούχοι καταβάλλουν το αντίστοιχο τέλος. Προκειμένου για πρόχειρα γεύματα που παρασκευάζονται σε κινητή καντίνα, η ως άνω έγκριση δίδεται σε υφιστάμενους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα.  Για την έγκριση εκδίδεται από το Δήμο, στον οποίο βρίσκεται το σημείο δραστηριοποίησης, έγκριση, με την οποία επιτρέπεται η αλλαγή του χώρου δραστηριοποίησης. Οι άδειες χορηγούνται με κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων, η διαδικασία της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για τη διάθεση των αδειών προηγείται δημόσια πρόσκληση του δήμου, στην οποία ανακοινώνονται οι θέσεις, ο αριθμός, λεπτομέρειες της διαδικασίας και κάθε άλλο σχετικό θέμα κριθεί αναγκαίο. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Για την επιλογή των υποψηφίων πωλητών χρησιμοποιείται ως κριτήριο το οικογενειακό εισόδημα όπως εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΓΓΔΕ του τελευταίου οικονομικού έτους. Ο υποψήφιος με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα προηγείται.
8. Κατ’ εξαίρεση, με την αφορμή διοργάνωσης εκθέσεων, αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ο οικείος δήμος μπορεί να χορηγεί σε κατόχους άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο κινητή καντίνα, άδεια κατάληψης χώρου για τη διάθεση τροφίμων και ποτών στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Με απόφαση του δήμου  καθορίζονται τα σημεία διάθεσης. Για την παροχή της σχετικής άδειας προηγείται δημόσια πρόσκληση του δήμου. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των προς διάθεση αδειών που έχουν οριστεί με την πρόσκληση, διενεργείται με ευθύνη του δήμου δημόσια κλήρωση. Κλήρωση διενεργείται και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα καταλάβει ο κάθε αδειούχος.  Η ως άνω διαδικασία μπορεί να γίνεται μια φορά το χρόνο στην περίπτωση που οι εκδηλώσεις έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή, όταν κριθεί από το δήμο για την κάλυψη εκδηλώσεων έκτακτου χαρακτήρα.
Οι ημέρες δραστηριοποίησης  των εν λόγω πωλητών δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον αριθμό των ημερών διεξαγωγής της εκδήλωσης και σε κάθε περίπτωση η διάθεση θα πρέπει να γίνεται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από δύο ώρες πριν την έναρξη και δύο ώρες μετά τη λήξη της εκδήλωσης.
9. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι Δήμοι της χώρας δύνανται να προκαθορίσουν τα σημεία, στα οποία μπορεί να δραστηριοποιείται στάσιμα ένας Παραγωγός, είτε εντός του αστικού ιστού είτε σε σημείο του ευρύτερου οδικού δικτύου, με βάση τους περιορισμούς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, και στη συνέχεια τα σημεία αυτά να διατίθενται με βάση τα αιτήματα των Παραγωγών. Ειδικά στις περιπτώσεις που η θέση αφορά σημείο σε χώρο παρακείμενο του οδικού δικτύου απαιτείται έγκριση της Τροχαίας, η οποία θα περιέχει και τις απαιτήσεις – προδιαγραφές που θα πρέπει να καλύπτει το συγκεκριμένο σημείο προκειμένου να καταστεί κατάλληλο από άποψη ασφάλειας των διερχόμενων οδηγών και καταναλωτών. Κάθε σημείο μπορεί να διατίθενται σε διαφορετικούς Παραγωγούς ανάλογα με τις ημέρες δραστηριοποίησης και το χρονικό διάστημα εντός του έτους που αιτούνται οι τελευταίοι.
10.       Οι Παραγωγοί μπορούν να αιτηθούν θέσεις Στάσιμου Εμπορίου, μόνο σε Δήμους που υπάγονται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων που βρίσκονται οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις τους.
 
11.   Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης που εκδίδεται μετά από πρόταση της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών καθορίζονται τα είδη που πωλούν οι τυφλοί.  Έως την έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης ισχύει η με αριθμό 633/2015 (ΦΕΚ Β' 2015).
 
1. Η διαδικασία της Τοποθέτησης Παραγωγών Πωλητών σε θέσεις Στασίμου Εμπορίου, διεξάγεται σε στάδια ως ακολούθως:
Στάδιο Πρώτο: χορήγηση βασικής άδειας. Ο Παραγωγός υποβάλλει στο Δήμο μόνιμης κατοικίας του τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 9 του παρόντος, και αιτείται τη χορήγηση άδειας Παραγωγού Πωλητή υπαίθριου εμπορίου. Οι υπηρεσίες του Δήμου, αφού εξετάσουν τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις του αιτούντα χορηγούν το έντυπο αδείας του Παραγωγού, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ενημερώνουν αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα.
Στάδιο Δεύτερο: τοποθέτηση Παραγωγού Πωλητή σε θέσεις Στάσιμου Εμπορίου. Ο Παραγωγός που του έχει χορηγηθεί η άδεια της προηγούμενης παραγράφου, υποβάλλει αίτηση στο Δήμο, στα όρια του οποίου, επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί. Στην εν λόγω αίτηση θα πρέπει να δηλώνεται το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης εντός εκάστου έτους, καθώς και οι ημέρες δραστηριοποίησης. Η αίτηση της παρούσας παραγράφου μπορεί να υποβληθεί και στο Δήμο μόνιμης κατοικίας του Παραγωγού, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης του πρώτου σταδίου. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος μόνιμης κατοικίας του Παραγωγού υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση στο Δήμο που απευθύνεται ο Παραγωγός. Ο Δήμος, αφού εξετάσει είτε τη διαθεσιμότητα των θέσεων είτε το χώρο στον οποίο ο Παραγωγός προτείνει να δραστηριοποιηθεί, εκδίδει διαπιστωτική πράξη σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται ή μη, μερικώς ή ολικώς, το αίτημα του τελευταίου. Σε περίπτωση μη έγκρισης του αιτήματος απαιτείται ειδική αιτιολόγηση. Εναλλακτικά ο Δήμος μπορεί να διενεργεί μία ή περισσότερες φορές το χρόνο διαδικασία για την τοποθέτηση Παραγωγών Πωλητών σε προκαθορισμένες θέσεις στάσιμου εμπορίου. Στην περίπτωση αυτή η κατανομή γίνεται με βάση το Σύστημα Μοριοδότησης και ο Παραγωγός με τα περισσότερα μόρια έχει το δικαίωμα να επιλέξει πρώτος θέση κ.ο.κ. Όταν εγκριθεί το αίτημα του Παραγωγού ενημερώνεται αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα, η σχετική ιστοσελίδα του δήμου, το έντυπο της άδειάς του, ως προς το σημείο, το χρονικό διάστημα και τις ημέρες δραστηριοποίησης και επανεκτυπώνεται.
2.         Οι Παραγωγοί Πωλητές, στους οποίους έχει αποδοθεί θέση, σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου κατοχυρώνουν τη θέση αυτή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας και για το χρονικό διάστημα του έτους που έχουν αιτηθεί. Οι παραγωγοί πωλητές που επιθυμούν για οποιοδήποτε λόγο να αλλάξουν το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης ή να το επεκτείνουν θα πρέπει να ακολουθήσουν την ως άνω διαδικασία. Οι Δήμοι υποχρεούνται να καθορίζουν και να εισπράττουν το ημερήσιο τέλος με βάση το χρόνο που καθορίζεται στην άδεια, ανεξάρτητα από την παρουσία του Παραγωγού ή όχι.
3.         Ο  Παραγωγός Πωλητής χάνει τη θέση του, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
-      οικειοθελώς, με δήλωσή του για οποιοδήποτε λόγο
-      αν δε πληρώσει το ανταποδοτικό τέλος για δύο συνεχόμενους μήνες
-      αν ανακληθεί είτε προσωρινά είτε μόνιμα η άδειά του.
1.         Για την κατανομή και τοποθέτηση των Παραγωγών πωλητών σε θέσεις Στάσιμου Εμπορίου λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του Πίνακα 4 με την αντίστοιχη μοριοδότηση για κάθε ένα από αυτά:
Κριτήριο
Αριθμός Μορίων
1. Παλαιότητα άδειας
2 μόρια ανά έτος παλαιότητας
2. Η ηλικία του δικαιούχου
15 μόρια για δικαιούχους που είναι άνω των 55.
3. Αριθμός ειδών πωλούμενων προϊόντων.
2 μόρια για κάθε πωλούμενο προϊόν
4. Εντοπιότητα
50 μόρια, αν ο Παραγωγός διατηρεί τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις του εντός Δήμου, στον οποίο αιτείται θέση Στάσιμου Εμπορίου.
5. Παραβατικότητα (Ν. 4264/14, Ν.4177/13)
α. 30 μόρια αν στο τελευταίο έτος δεν έχει διαπιστωθεί καμία παράβαση.
β. 0 μόρια αν στο τελευταίο έτος έχει διαπιστωθεί μία (1) παράβαση.
γ. -10 μόρια αν στο τελευταίο έτος έχουν διαπιστωθεί δύο (2) παραβάσεις.
δ. -30 μόρια αν στο τελευταίο έτος έχουν διαπιστωθεί τρεις (3) παραβάσεις και άνω.
Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ των λοιπών Παραγωγών πωλητών – φυσικών προσώπων προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια κατά σειρά:
1.      Παραβατικότητα
2.      Εντοπιότητα
3.      Αριθμός ειδών πωλούμενων προϊόντων
4.      Ηλικία δικαιούχου
5.      Παλαιότητα άδειας
Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.
2.         Όλα τα ανωτέρω ποσοτικά στοιχεία αφορούν την κατάσταση των δικαιούχων όπως διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία της ανακοίνωσης πλήρωσης κενών θέσεων σε λαϊκές (ηλικία, παλαιότητα άδειας κλπ).
Για την παλαιότητα της άδειας υπολογίζεται το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης άδειας (κατά μήνα και έτος) και της ημερομηνίας ανακοίνωσης των προς πλήρωση θέσεων (κατά μήνα και έτος). Αν ο δικαιούχος απόκτησε την άδεια λόγω άσκησης δικαιώματος μεταβίβασης (υπό οποιοδήποτε νομικό καθεστώς), τότε ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία μεταβιβάστηκε η άδεια αυτή. Δύναται για το κριτήριο αυτό να αποδίδονται μόρια με τη μορφή δεκαδικού αριθμού, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Όσον αφορά το κριτήριο της παραβατικότητας, ως καταληκτική ημερομηνία για «τελευταίο έτος» ορίζεται η ημερομηνία ανακοίνωσης για την κατανομή των προς πλήρωση θέσεων. Όσον αφορά το κριτήριο της ηλικίας, ο δικαιούχος που είναι κατά τα ανωτέρω 55 ετών και 1 ημέρας δικαιούται 15 μόρια.
3.         Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού δύνανται να τροποποιούνται τα ως άνω κριτήρια και η μοριοδότησή τους.
 
Οι άδειες Επαγγελματία Πωλητή Στάσιμου Εμπορίου καθορίζονται από τα Δημοτικά Συμβούλια των οικείων Δήμων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου ΧΧ και προκηρύσσονται. Στην προκήρυξη, αναφέρονται και τα είδη των αδειών  ανά κατηγορία, οι θέσεις του στάσιμου εμπορίου, από όπου θα διενεργούνται οι πωλήσεις, τα καταβαλλόμενα υπέρ του δήμου  τέλη και κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία. Με απόφαση του οικείου Δημάρχου ορίζεται πενταμελής επιτροπή ελέγχου και αξιολόγησης των αιτήσεων, η οποία αποτελείται ορίζεται από το Δήμαρχο. Ως γραμματέας ορίζεται επίσης υπάλληλος του δήμου.
Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε μία τοπική εφημερίδα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της οικείας Περιφέρειας  και στο διαδικτυακό τόπο του δήμου και της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
Προκειμένου για την εκτίμηση της ανάγκης για την έκδοση της σχετικής προκήρυξης είναι η ανάπτυξη του στεγασμένου και του υπαίθριου εμπορίου, ιδίως για τα ομοειδή προϊόντα, οι λαϊκές αγορές που λειτουργούν στο δήμο, η πυκνότητα του πληθυσμού, η ανάγκη για προμήθεια του πληθυσμού με τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο πώλησης των προς διάθεση αδειών και η ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. 
Οι επιλεγέντες αδειούχοι επιλέγουν κατά σειρά προτεραιότητας με βάση το σύστημα μοριοδότησης το είδος της άδειας που θα εκδώσουν.
1.         Η διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών και έκδοσης των αποτελεσμάτων διεξάγεται σε δύο στάδια:
Στάδιο Πρώτο: αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων δικαιούχων που ανήκουν στις κατηγορίες της Ομάδας 1 του άρθρου 25. Στην πρώτη φάση της διαδικασίας χορηγούνται οι άδειες που αφορούν τους συμμετέχοντες στις ειδικές κατηγορίες σύμφωνα με τα μόρια του παρακάτω Πίνακα 5. Προηγούνται όσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τα περισσότερα μόρια σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες της Ομάδας 1.
Κατηγορία
Αριθμός Μορίων
α) άτομα με αναπηρία
15 μόρια, αναπηρία από οποιαδήποτε αιτία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%
40 μόρια, ειδικά στην περίπτωση που η αναπηρία είναι μη ιατή και αφορά στη λειτουργική κατάσταση των οφθαλμών (μείωση οπτικής οξύτητας ή/και διαταραχή των οπτικών πεδίων) σε ποσοστό 80% και άνω.
β) πολύτεκνοι και τέκνα αυτών
 
31 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας αυτής διπλασιάζονται σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας
γ) τρίτεκνοι 
 
15 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας αυτής διπλασιάζονται σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας
δ) γονείς - κηδεμόνες ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση,  βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
23 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας αυτής τριπλασιάζονται σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας
ε) Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.
8 μόρια
στ) άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες
20 μόρια
ζ) αποφυλακισμένοι από μακρόχρονη ποινή 
8 μόρια
 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνονται όσοι συμμετέχοντες έχουν μικρότερο οικογενειακό εισόδημα με βάση τη Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των αδειών της Ομάδας 1 είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των υποψηφίων, οι υπολειπόμενες άδειες προστίθενται σε αυτές της Ομάδας 2. Σε περίπτωση που ο αριθμός αδειών της Ομάδας 1 είναι μικρότερος από τον αριθμό των υποψηφίων δικαιούχων, οι υποψήφιοι που, βάσει της μοριοδότησής τους, δεν τους χορηγείται άδεια προστίθενται στους υποψήφιους της Ομάδας 2.
Στάδιο Δεύτερο: κατανομή των υπολοίπων θέσεων. Κατά το στάδιο αυτό διατίθενται οι θέσεις που αφορούν την Ομάδα 2, καθώς και οι τυχόν υπολειπόμενες θέσεις της Ομάδας 1. Η υποψήφιοι που συμμετέχουν για τη χορήγηση των αδειών της Ομάδας 2 και τυχόν των υπολειπόμενων αδειών της Ομάδας 1, καθώς και οι υποψήφιοι, στους οποίους δε χορηγείται άδεια κατά το πρώτο στάδιο κατατάσσονται σε αύξουσα σειρά με βάση το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα τους όπως εμφανίζονται στη Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους. Στους πρώτους σε σειρά κατάταξης υποψηφίους χορηγείται άδεια σε αριθμό ίσο με το αριθμό των προς διάθεση αδειών της Ομάδας 2 και των τυχόν υπολειπόμενων αδειών της Ομάδας 1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων διενεργείται κλήρωση.
2.      Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης δύναται να τροποποιούνται τα κριτήρια και η μοριοδότησή τους.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Άρθρο 44.       Γενικά θέματα
1.            Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.
2.            Δεν επιτρέπεται η άσκηση πλανοδίου εμπορίου α) πλησίον καταστημάτων που διαθέτουν ομοειδή είδη και β) σε δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, βάσει της τελευταίας δημοσιευμένης απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης το πληθυσμιακό όριο του ως άνω εδαφίου β) δύναται να τροποποιείται ή να εξειδικεύεται σε επίπεδο Δήμων ή Δημοτικών Κοινοτήτων. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου κοινοποιείται αμελλητί στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ’ Προστασίας Καταναλωτή. Οι Περιφέρειες της χώρας υποχρεούνται να αναρτούν κατάλογο με τις δημοτικές κοινότητες της Περιφέρειάς τους, στις οποίες επιτρέπεται η άσκηση Πλανόδιου Εμπορίου. Ομοίως η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή υποχρεούται να αναρτά στην ιστοσελίδα της κατάλογο με τις δημοτικές κοινότητες όλης της χώρας στις οποίες επιτρέπεται η άσκηση Πλανόδιου Εμπορίου.
3.            Οι άδειες Πλανοδίου Εμπορίου εγκρίνονται από την Περιφέρεια στην οποία επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί ο αδειούχος πωλητής και ισχύουν αυστηρά για τα όρια της Περιφέρειας αυτής. Η Περιφέρεια μετά από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου καθορίζει τα καταβαλλόμενα από τους υπαίθριους πωλητές πλανοδίου εμπορίου (ανεξαρτήτου ιδιότητας Παραγωγός ή Επαγγελματίας), ετήσια τέλη τα οποία εισπράττονται και αποδίδονται στην Περιφέρεια. Τα τέλη αυτά μειώνονται αναλογικά με το χρόνο δραστηριοποίησης (εντός του έτους) κάθε πωλητή. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται αμελλητί στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ’ Προστασίας Καταναλωτή.   
4.            Προκειμένου για την παρασκευή και παροχή τροφίμων και ποτών σε διερχομένους καταναλωτές, οι αδειούχοι υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα δύνανται να παραμένουν και στάσιμοι στο ίδιο σημείο για χρονική διάρκεια όχι μεγαλύτερη των δύο ωρών και για όχι περισσότερες από μια φορά την ημέρα στα όρια της ίδιας Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας ή του ίδιου Δήμου, κατά περίπτωση, χωρίς την προϋπόθεση τήρησης των πληθυσμιακών περιορισμών της προηγούμενης παραγράφου. Οι αδειούχοι του προηγούμενου εδαφίου απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας για την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου από το δήμο, στα όρια του οποίου προσωρινά σταθμεύουν, και συνακόλουθα από τα τέλη χρήσης για τη δίωρη παραμονή τους και τηρούν υποχρεωτικά αριθμημένο και θεωρημένο από τα αρμόδια τμήματα της Περιφέρειας, ημερολόγιο φύλλων παρουσίας ανά μήνα, με αναγραφή του ονοματεπώνυμου, του αριθμού αδείας, του ΑΦΜ καθώς και του αριθμού ταμειακής μηχανής του δικαιούχου πωλητή. Σε στήλες αναγράφονται η ημερομηνία, το σημείο στάθμευσης και η ώρα προσέλευσης, καθώς και όλα τα στοιχεία, που αναγράφονται στο υπόδειγμα. Οι αδειούχοι υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα οφείλουν να τηρούν τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις και απαγορεύεται να εγκαθίστανται προσωρινά σε χώρους που απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση, σε σημεία που δυσχεραίνεται η κυκλοφορία, και σε χώρους που απέχουν λιγότερο από 150 μέτρα από ομοειδή καταστήματα και επιχειρήσεις, καθώς και από καντίνες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Η διάθεση των τροφίμων και ποτών στους διερχόμενους πρέπει να γίνεται με τρόπο που θα προστατεύεται η ασφάλεια και η σωματική ακεραιότητά αυτών.
 
Αδειοδοτούσα αρχή:
 
Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου:
 
Αρ. Αδείας Δικαιούχου:
 
ΑΦΜ Δικαιούχου:
 
Αρ. Ταμειακής Μηχανής:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον Δικαιούχο
Στοιχεία που συμπληρώνονται από την Ελεγκτ. Υπηρεσία
α.α
Ημερομηνία
Δήμος στάθμευσης
Σημείο Στάθμευσης
Ώρα Προσέ-λευσης
Ώρα Αποχώ-ρησης
Ελεγκτική Υπηρεσία
Ώρα ελέγχου
Παρατηρήσεις
Υπογραφή Ελεγκτών
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ την …………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υπογραφή - Σφραγίδα
 
 
 
 
 
Σελ.: ………….
 
 
5.            Στις περιπτώσεις, όπου απαιτείται η χρήση οχήματος για την άσκηση Πλανοδίου Εμπορίου, ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίζει την άδεια οδήγησης του ιδίου ή/και του προσώπου που τον υποβοηθά, κατά περίπτωση.
 
1.         Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου καθορίζεται για κάθε Περιφέρεια ο ανώτατος αριθμός αδειών Παραγωγών Πωλητών που μπορούν να διατίθενται για την άσκηση Πλανόδιου Εμπορίου.
2.         Κάθε Παραγωγός Πωλητής επιτρέπεται να ασκεί τη δραστηριότητά του εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας, στην οποία διατηρεί τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις του, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία του παρόντος.
3.         Η διαδικασία της έγκρισης σε Παραγωγούς Πωλητές για την άσκηση Πλανόδιου Εμπορίου, διεξάγεται σε στάδια ως ακολούθως:
Στάδιο Πρώτο: χορήγηση βασικής άδειας. Ο Παραγωγός υποβάλλει στο Δήμο μόνιμης κατοικίας του τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 9 του παρόντος, και αιτείται τη χορήγηση άδειας Παραγωγού Πωλητή υπαίθριου εμπορίου. Οι υπηρεσίες του Δήμου, αφού εξετάσουν τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις του αιτούντα χορηγούν το έντυπο αδείας του Παραγωγού εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ενημερώνουν αμελλητί το Πληροφοριακό Σύστημα.
Στάδιο Δεύτερο: ο Παραγωγός που του έχει χορηγηθεί η άδεια της προηγούμενης παραγράφου, υποβάλλει αίτηση στην Περιφέρεια, στα όρια της οποίας, επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί. Στην εν λόγω αίτηση θα πρέπει να δηλώνεται το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης εντός εκάστου έτους.  Η αίτηση της παρούσας παραγράφου μπορεί να υποβληθεί και στο Δήμο μόνιμης κατοικίας του Παραγωγού, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης του πρώτου σταδίου. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος μόνιμης κατοικίας του Παραγωγού υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση στην Περιφέρεια που απευθύνεται ο Παραγωγός. Η Περιφέρεια, αφού εξετάσει την αίτηση, εκδίδει διαπιστωτική πράξη σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται ή μη, μερικώς ή ολικώς, το αίτημα του τελευταίου. Σε περίπτωση μη έγκρισης του αιτήματος απαιτείται ειδική αιτιολόγηση. Σε περίπτωση που εγκριθεί το αίτημα του Παραγωγού ενημερώνεται αμελλητί το έντυπο της άδειάς του, ως προς τα γεωγραφικά όρια δραστηριοποίησης και το χρονικό διάστημα και επανεκτυπώνεται αφού ενημερωθεί το Πληροφοριακό Σύστημα
4.         Οι Παραγωγοί Πωλητές, στους οποίους έχει αποδοθεί θέση, σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου κατοχυρώνουν τη θέση αυτή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας και για το χρονικό διάστημα του έτους που έχουν αιτηθεί. Οι παραγωγοί πωλητές που επιθυμούν για οποιοδήποτε λόγο να αλλάξουν το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης ή να το επεκτείνουν θα πρέπει να ακολουθήσουν την ως άνω διαδικασία.
3.         Ο  Παραγωγός Πωλητής χάνει τη θέση του, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
-  οικειοθελώς, με δήλωσή του για οποιοδήποτε λόγο
- αν δε πληρώσει το ανταποδοτικό τέλος για δύο συνεχόμενους μήνες
- αν ανακληθεί είτε προσωρινά είτε μόνιμα η άδειά του.
 
1.         Για την έγκριση άσκησης Πλανόδιου Εμπορίου σε Παραγωγούς πωλητές σε θέσεις λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του Πίνακα 6 με την αντίστοιχη μοριοδότηση για κάθε ένα από αυτά:
Κριτήριο
Αριθμός Μορίων
1. Παλαιότητα άδειας
2 μόρια ανά έτος παλαιότητας
2. Η ηλικία του δικαιούχου
15 μόρια για δικαιούχους που είναι κάτω των 30.
3. Αριθμός ειδών πωλούμενων προϊόντων.
2 μόρια για κάθε πωλούμενο προϊόν
4. Παραβατικότητα (Ν. 4264/14, Ν.4177/13)
α. 30 μόρια αν στο τελευταίο έτος δεν έχει διαπιστωθεί καμία παράβαση.
β. 0 μόρια αν στο τελευταίο έτος έχει διαπιστωθεί μία (1) παράβαση.
γ. -10 μόρια αν στο τελευταίο έτος έχουν διαπιστωθεί δύο (2) παραβάσεις.
δ. -30 μόρια αν στο τελευταίο έτος έχουν διαπιστωθεί τρεις (3) παραβάσεις και άνω.
Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ των λοιπών Παραγωγών πωλητών – φυσικών προσώπων προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια κατά σειρά:
1.      Παραβατικότητα
2.      Ηλικία δικαιούχου
3.      Αριθμός ειδών πωλούμενων προϊόντων
4.      Παλαιότητα άδειας
Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.
2.         Όλα τα ανωτέρω ποσοτικά στοιχεία αφορούν την κατάσταση των δικαιούχων όπως διαμορφώνεται κατά την ημερομηνία της ανακοίνωσης πλήρωσης κενών θέσεων στάσιμου εμπορίου (ηλικία, παλαιότητα άδειας κλπ).
Για την παλαιότητα της άδειας υπολογίζεται το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης άδειας (κατά μήνα και έτος) και της ημερομηνίας ανακοίνωσης των προς πλήρωση θέσεων (κατά μήνα και έτος). Αν ο δικαιούχος απόκτησε την άδεια λόγω άσκησης δικαιώματος μεταβίβασης (υπό οποιοδήποτε νομικό καθεστώς), τότε ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία μεταβιβάστηκε η άδεια αυτή. Δύναται για το κριτήριο αυτό να αποδίδονται μόρια με τη μορφή δεκαδικού αριθμού, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Όσον αφορά το κριτήριο της παραβατικότητας, ως καταληκτική ημερομηνία για «τελευταίο έτος» ορίζεται η ημερομηνία ανακοίνωσης για την κατανομή των προς πλήρωση θέσεων. Όσον αφορά το κριτήριο της ηλικίας, ο δικαιούχος που είναι κατά τα ανωτέρω 55 ετών και 1 ημέρας δικαιούται 15 μόρια.
3.            Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης δύναται να τροποποιούνται τα κριτήρια και η μοριοδότησή τους.
 
1.         Οι επαγγελματικές άδειες για την άσκηση χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα κατόπιν συμμετοχής σε προκήρυξη. Προκειμένου για τη χορήγηση αδειών Πλανοδίου Εμπορίου η σχετική προκήρυξη εκδίδεται από την οικεία Περιφέρεια μετά από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.  Η προκήρυξη αναρτάται στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των δήμων της Περιφέρειας και δημοσιεύεται σε μία τοπική εφημερίδα κάθε Περιφερειακής Ενότητας.
2.         Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκδίδεται η σχετική προκήρυξη, στην οποία καθορίζεται ο αριθμός των προς διάθεση επαγγελματικών αδειών, τα προς πώληση προϊόντα που αφορά η άδεια αυτή, οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής και η κατανομή στις Ομάδες του άρθρου 25 «Θετικές Δράσεις», ο τόπος και η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων, η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πέραν αυτών που αναφέρονται στον παρόντα νόμο και από τα οποία τεκμαίρεται ότι ο αιτών είναι πρόσωπο που εμπίπτει στις ειδικές κατηγορίες, και κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία. Τα Τμήματα Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης κάθε Περιφερειακής Ενότητας δέχονται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τις διαβιβάζουν στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας, προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση. 
3.         Τα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία εκτιμά  η Περιφέρεια την ανάγκη έκδοσης αδειών Πλανοδίου Εμπορίου είναι ο αριθμός των ήδη χορηγηθεισών αδειών Πλανοδίου Εμπορίου, ιδίως για τα ομοειδή προϊόντα, η πυκνότητα του πληθυσμού και η πραγματική ανάγκη για προμήθεια του καταναλωτικού κοινού με τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο πώλησης των προς διάθεση αδειών.
4.         Η Περιφέρεια συντάσσει πίνακες αποκλειομένων λόγω μη πληρότητας των δικαιολογητικών και πίνακες αιτούντων με πλήρη δικαιολογητικά. Οι αιτούντες που περιλαμβάνονται στους πίνακες αποκλειομένων διατηρούν δικαίωμα ένστασης εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίησή τους στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας. 
8.         Κατά των πινάκων επιλεγέντων χωρεί ένσταση ενώπιον των οργάνων της Περιφέρειας.
9.         Αρμόδια αρχή για την έκδοση των παραπάνω αδειών στους δικαιούχους είναι ο δήμος, στον οποίο ο ενδιαφερόμενος έχει τη μόνιμη κατοικία του. Για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια αποστέλλει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού στους δήμους μόνιμης κατοικίας των αδειούχων προκειμένου για την έκδοση της άδειας, την εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα και κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια.
1.         Η διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών και έκδοσης των αποτελεσμάτων διεξάγεται σε δύο στάδια:
Στάδιο Πρώτο: αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων δικαιούχων που ανήκουν στις κατηγορίες της Ομάδας 1 του άρθρου 19. Στην πρώτη φάση της διαδικασίας χορηγούνται οι άδειες που αφορούν τους συμμετέχοντες στις ειδικές κατηγορίες σύμφωνα με τα μόρια του παρακάτω Πίνακα 7. Προηγούνται όσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τα περισσότερα μόρια σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες της Ομάδας 1.
Κατηγορία
Αριθμός Μορίων
α) άτομα με αναπηρία
15 μόρια, αναπηρία από οποιαδήποτε αιτία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%
β) πολύτεκνοι και τέκνα αυτών
 
31 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας αυτής διπλασιάζονται σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας
γ) τρίτεκνοι 
 
15 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας αυτής διπλασιάζονται σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας
δ) γονείς - κηδεμόνες ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση,  βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
23 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας αυτής τριπλασιάζονται σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας
ε) Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας.
20 μόρια
στ) άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες
8 μόρια
ε) προστάτες μονογονεϊκών οικογενειών που δεν εντάσσονται στην κατηγορία δ)
10 μόρια
 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνονται όσοι συμμετέχοντες έχουν μικρότερο οικογενειακό εισόδημα με βάση τη Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των αδειών της Ομάδας 1 είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των υποψηφίων, οι υπολειπόμενες άδειες προστίθενται σε αυτές της Ομάδας 2. Σε περίπτωση που ο αριθμός αδειών της Ομάδας 1 είναι μικρότερος από τον αριθμό των υποψηφίων δικαιούχων, οι υποψήφιοι που, βάσει της μοριοδότησής τους, δεν τους χορηγείται άδεια προστίθενται στους υποψήφιους της Ομάδας 2.
Στάδιο Δεύτερο: κατανομή των υπολοίπων θέσεων. Κατά το στάδιο αυτό διατίθενται οι θέσεις που αφορούν την Ομάδα 2, καθώς και οι τυχόν υπολειπόμενες θέσεις της Ομάδας 1. Η υποψήφιοι που συμμετέχουν για τη χορήγηση των αδειών της Ομάδας 2 και τυχόν των υπολειπόμενων αδειών της Ομάδας 1, καθώς και οι υποψήφιοι, στους οποίους δε χορηγείται άδεια κατά το πρώτο στάδιο κατατάσσονται σε αύξουσα σειρά με βάση το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα τους όπως εμφανίζονται στη Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους. Στους πρώτους σε σειρά κατάταξης υποψηφίους χορηγείται άδεια σε αριθμό ίσο με το αριθμό των προς διάθεση αδειών της Ομάδας 2 και των τυχόν υπολειπόμενων αδειών της Ομάδας 1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων διενεργείται κλήρωση.
2.            Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού δύνανται να τροποποιούνται τα κριτήρια και η μοριοδότησή τους.
 
1.         Σκοπός του συστήματος ελέγχων και κυρώσεων είναι να εξασφαλίσει κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή λειτουργία του συστήματος των αγορών υπαίθριου εμπορίου ώστε να επιτυγχάνεται η προστασία και η ανάπτυξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και η προστασία της υγείας και της οικονομικής κατάστασης των καταναλωτών. Με γνώμονα τα παραπάνω, το σύστημα ελέγχων και κυρώσεων ακολουθεί τις παρακάτω βασικές αρχές:
α.         Τιμωρία των παραβατικών συμπεριφορών χωρίς οικονομική εξουθένωση των διοικούμενων.
β.         Προοδευτικά αυξανόμενες κυρώσεις με βάση τη σοβαρότητα της παράβασης και την επαναλαμβανόμενη παραβατική συμπεριφορά ενός εκάστου πωλητή
γ.         Προστασία διοικούμενου έναντι τυχόν αυθαίρετων συμπεριφορών ελεγκτών
δ.         Αίσθημα δικαίου των νομίμως δραστηριοποιούμενων πωλητών
ε.         Ανταποδοτικότητα στην απόδοση των εισπραχθέντων προστίμων
 
1.         Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κατ’ εξουσιοδότησή τους εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι:
(α)        οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, (σε πανελλήνια κλίμακα)
(β)        οι υπηρεσίες και τα όργανα των Περιφερειών, (εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειάς τους)
(γ)        οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα όργανα των δήμων, (εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου τους)
(δ) τα Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε. (Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου)
(ε)        η Ελληνική Αστυνομία και η Οικονομική Αστυνομία (πανελλήνια κλίμακα, επικουρική συνδρομή σε ειδικότερους ελέγχους)
(στ)      οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος (στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους)
2.         Οι ως άνω Υπηρεσίες Ελέγχου, οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους σε ζητήματα συντονισμού ελέγχων και διάχυσης της πληροφορίας. Όπου προκύπτουν ζητήματα συντονισμού ελέγχων αρμόδιο όργανο και κοινό σημείο επαφής ορίζεται το ΣΥΚΑΠ.
3.         Η Δ/νση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών, στα όρια των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων της οφείλει να συνεπικουρεί τους λοιπούς φορείς ελέγχου, ιδιαίτερα τις Περιφέρειες και τους Δήμους με κάθε πρόσφορο μέσο (ενδεικτικά: να θέτει στη διάθεσή τους πρότυπα φύλλα ελέγχου, να διοργανώνει ή  να συμμετέχει ως εισηγητής σε ημερίδες - σεμινάρια σε θέματα ελέγχου, να διενεργεί από κοινού με τους ανωτέρω φορείς ελέγχους κλπ).
4.         Φορείς ελέγχου που είναι αρμόδιοι για την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων, τη διακίνηση του Κανόνες Διακίνησης των Προϊόντων, εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας διατηρούν ακέραιες τις αρμοδιότητές τους στα θέματα που τους αφορούν.
Σημείωση: σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, προτείνουμε μείωση των φορέων ελέγχου καθώς το ΣΔΟΕ, ο ΕΦΕΤ και οι Τελωνειακές Αρχές, ουδέποτε ενεπλάκησαν σε ζητήματα παραβίασης των κανόνων περί υπαίθριου εμπορίου, αφενός, και αφετέρου δεν υπάρχει κάποιο νομοθετικό κώλυμα να διεξάγουν τους ελέγχους που τους αφορούν σε χώρους λαϊκών αγορών ή άλλα σημεία υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας.
 
1.         Τα φυσικά πρόσωπα  - ελεγκτές οφείλουν:
α.         Να επιδεικνύουν επαγγελματική συμπεριφορά και ουδέτερη - αντικειμενική στάση έναντι του ελεγχόμενου και να σέβονται την προσωπική αξιοπρέπεια και επαγγελματική του υπόσταση.
β.         Να έχουν πλήρη γνώση και σαφή άποψη των αντικειμένων του ελέγχου που διεξάγουν.
γ.         Να επιδεικνύουν στον ελεγχόμενο τα νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. εντολή ελέγχου) καθώς και τα έγγραφα ταυτοποίησής τους (π.χ. δελτίο αστυνομικής ταυτότητας). Οι διατάξεις αυτές δεν αφορούν τα όργανα των σωμάτων ασφαλείας (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, Οικονομική Αστυνομία), τα οποία, όμως, θα πρέπει να ακολουθούν τις ειδικές διατάξεις – κανόνες που ακολουθούν κατά τη διάρκεια των ελέγχων τους.
δ.         Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης για την οποία τα ελεγκτικά όργανα του παρόντος δεν έχουν αρμοδιότητα επιβολής κύρωσης ή έχουν από κοινού με άλλη υπηρεσία (πχ. μη έκδοση φορολογικού παραστατικού) συντάσσεται έκθεση ελέγχου, η οποία αποστέλλεται αμελλητί στην αρμόδια υπηρεσία για τις περαιτέρω δικές της ενέργειες.
3.         Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των ελεγκτικών οργάνων και δίνονται κατευθυντήριες γραμμές για την άσκηση των ελέγχων. 
4.         Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
 
Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται:
α.         να δέχονται τον έλεγχο αδιαμαρτύρητα οπουδήποτε και αν αυτός διενεργείται (στο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, στο χώρο που τηρούνται τα έγγραφα παραστατικά στοιχεία, στις εθνικές οδούς, στο χώρο παραγωγής κλπ)
β.         να εφοδιάζουν τον έλεγχο με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία
γ.         να παραλαμβάνουν τα οποιαδήποτε έγγραφα του ελέγχου (έκθεση ελέγχου, απόφαση επιβολής προστίμου κλπ), είτε αποδέχονται τα ευρήματα του ελέγχου είτε όχι.
 
1.         Η υπηρεσία ελέγχου είναι υποχρεωμένη να εκδίδει και να εφοδιάζει τους υπαλλήλους των κλιμακίων με πράξη «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» του παρόντος, στην οποία θα μνημονεύονται τα στοιχεία των ελεγκτών, ο χώρος άσκησης του ελέγχου και η ημερομηνία της εν λόγω εντολής. Τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται σε κάθε έλεγχο να επιδεικνύουν την ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ καθώς και τα στοιχεία ταυτοποίησής τους.
2.         Το ελεγκτικό όργανο που βεβαιώνει την παράβαση συντάσσει, εις τριπλούν, έκθεση βεβαίωσης της παράβασης του παρόντος νόμου, στην οποία αναγράφονται: α) τα στοιχεία της ταυτότητας του παραβάτη πωλητή, β) ο χρόνος και ο τόπος τελέσεως της παράβασης, γ) συνοπτική περιγραφή της παράβασης. Η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης υπογράφεται από το όργανο που βεβαιώνει την παράβαση και τον παραβάτη πωλητή. Εάν ο τελευταίος αρνείται να υπογράψει, γίνεται σχετική μνεία από το ελεγκτικό όργανο. Σε κάθε περίπτωση η έκθεση βεβαίωσης παράβασης, θα κατατίθεται στο Φορέα Ελέγχου από τους Ελεγκτές, μαζί με έκθεση ελέγχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι με βάση το Πληροφοριακό Σύστημα ο συγκεκριμένος ελεγχόμενος πωλητής έχει ή δεν έχει υποπέσει στην ίδια παράβαση (κατά περίπτωση) και ο συνολικός αριθμός παραβάσεων του συγκεκριμένου πωλητή. Κατά περίπτωση ο φορέας ελέγχου ελέγχει τα αναφερόμενα και, όπου απαιτείται, επιβάλει συμπληρωματική κύρωση με βάση τα αναφερόμενα σε επόμενο άρθρο.
3.         Η πράξη επιβολής διοικητικού προστίμου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή, η οποία ασκείται ενώπιον του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη με οποιονδήποτε τρόπο αποδεδειγμένη κοινοποίησή της στον υπόχρεο. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία (10) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής. Προκειμένου για κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τα ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον του οικείου Υπουργού.
4.         Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου του τόπου όπου εδρεύει το όργανο όπου εξέδωσε την πράξη επιβολής του προστίμου, μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/99, 60 ημέρες). Για την κατ’ αρχήν αποδοχή της δικαστικής προσφυγής, ο υπόχρεος θα πρέπει να καταβάλλει το 20% του επιβληθέντος προστίμου, ενημερώνοντας αμελλητί την  υπηρεσία που επέβαλλε το πρόστιμο.
5.         Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται ως κύρωση η προσωρινή ή οριστική ανάκληση άδειας τότε υποβάλλεται αναλυτική Έκθεση Ελέγχου από τους διενεργούντες τον έλεγχο ελεγκτές, προς τον άμεσα Προϊστάμενό τους, η οποία κοινοποιείται αμελλητί και στον πωλητή που τον αφορά με την επισήμανση ότι έχει δικαίωμα να υποβάλλει έγγραφο υπόμνημα με τις απόψεις του, σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της εν λόγω Έκθεσης Ελέγχου. Η κύρωση επιβάλλεται από το ανώτερο ιεραρχικά όργανο του Φορέα Ελέγχου (Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ’ Προστασίας Καταναλωτή, Περιφερειάρχη, Δήμαρχο κατά περίπτωση). Στις περιπτώσεις αυτές η απόφαση επιβολής της συγκεκριμένης κύρωσης κοινοποιείται αμελλητί στο φορέα έκδοσης της άδειας προκειμένου να ενημερώσει το Πληροφοριακό Σύστημα.
 
1.         Βασικές ή θεμελιώδεις παραβάσεις θεωρούνται αυτές που σχετίζονται με:
α.    Φοροδιαφυγή
β.    Παρεμπόριο
γ.     Πώληση χωρίς άδεια
δ.    Άρνηση – Παρεμπόδιση ελέγχου, ψευδή στοιχεία στον έλεγχο
ε.     Παραποίηση προέλευσης ειδών – έλλειψη στοιχείων ιχνηλασιμότητας
στ.   Διακίνηση προϊόντων μη ιδιοπαραγόμενων (μόνο για παραγωγούς)
2.         Το εύρος των χρηματικών προστίμων κυμαίνονται από 100 € έως 2.000 €, ενώ το εύρος των μη χρηματικών προστίμων θα είναι από «σύσταση» έως οριστική ανάκληση της άδειας. Για τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται διοικητικά πρόστιμα ως εξής:
 
Κατηγορία Παραβάσεων
Παράβαση
Κύρωση
(ποσά σε €)
Διευκρινίσεις
Τυπικές -Διοικητικές Υποχρεώσεις
Έλλειψη άδειας σε Λαϊκές Αγορές
3000
Με ταυτόχρονη ενημέρωση του Δήμου στον οποίο έγινε η παράβαση για τυχόν διεκδίκηση των δικαιωμάτων του σχετικά με τη χρήση δημόσιου - δημοτικού χώρου
Τυπικές -Διοικητικές Υποχρεώσεις
Έλλειψη άδειας σε Στάσιμο Εμπόριο
1000
Με ταυτόχρονη ενημέρωση του Δήμου στον οποίο έγινε η παράβαση για τυχόν διεκδίκηση των δικαιωμάτων του σχετικά με τη χρήση δημόσιου - δημοτικού χώρου
Τυπικές -Διοικητικές Υποχρεώσεις
Έλλειψη άδειας σε Πλανόδιο Εμπόριο
1000
 
Τυπικές -Διοικητικές Υποχρεώσεις
Έλλειψη άδειας σε Πλανόδιο ή Στάσιμο Εμπόριο, για την άσκηση του οποίου δεν χρησιμοποιήθηκε αυτοκινούμενο όχημα
200
 
Τυπικές -Διοικητικές Υποχρεώσεις
Μη κατοχή άδειας κατά τον έλεγχο
100
Και περαιτέρω έλεγχος για το αν κατέχει άδεια ή μη.
Τυπικές -Διοικητικές Υποχρεώσεις
Μη εμπρόθεσμη ανανέωση άδειας
100
Και προσωρινή ανάκληση έως την ανανέωση
Τυπικές -Διοικητικές Υποχρεώσεις
Μη ανανέωση επαγγελματικής άδειας για διάστημα ενός έτους από την προβλεπόμενη ημερομηνία ανανέωσης
Οριστική ανάκληση άδειας
Τυπικές -Διοικητικές Υποχρεώσεις
Μη τήρηση προβλεπόμενων διαδικασιών για την πρόσληψη υπαλλήλου
500
Με ταυτόχρονη ενημέρωση των αρμόδιων περιφερειακών υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
Τυπικές -Διοικητικές Υποχρεώσεις
Μη αυτοπρόσωπη προσέλευση αδικαιολόγητα
300
Τυπικές -Διοικητικές Υποχρεώσεις
Άρνηση ή παρεμπόδιση ελέγχου
800
Τυπικές -Διοικητικές Υποχρεώσεις
Έλλειψη βιβλίου διακινούμενων ποσοτήτων άρθρο 3
 
⃰ Για τους 2 πρώτους μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος η κύρωση θα είναι απλή σύσταση.
1000
Με ταυτόχρονη ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ και της τριμελούς επιτροπής για περαιτέρω έλεγχο
Τυπικές -Διοικητικές Υποχρεώσεις
Μη ενημέρωση βιβλίου διακινούμενων ποσοτήτων
200
Με ταυτόχρονη ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ και της τριμελούς επιτροπής για περαιτέρω έλεγχο
Τυπικές -Διοικητικές Υποχρεώσεις
Άρνηση παραλαβής εγγράφων ελέγχου
200
Καθημερινή διευθέτηση
Αυθαίρετη αλλαγή χώρου, υπέρβαση χωρικής δραστηριότητας
500
Καθημερινή διευθέτηση
Απουσία διακριτικής σήμανσης παραγωγού - επαγγελματία
500
Καθημερινή διευθέτηση
Αναληθής σήμανση παραγωγού - επαγγελματία
1000
Επιχειρηματική Λειτουργία
Πώληση μη δηλούμενων προϊόντων από παραγωγούς
1000
Ανά προϊόν και περαιτέρω έλεγχος για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας και ενημέρωση της τριμελούς επιτροπής για περαιτέρω έλεγχο
Επιχειρηματική Λειτουργία
Πώληση μεγαλύτερης ποσότητας από τη δηλούμενη από παραγωγούς
1000
Ανά προϊόν και περαιτέρω έλεγχος για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας  και ενημέρωση της τριμελούς επιτροπής για περαιτέρω έλεγχο
Επιχειρηματική Λειτουργία
Πώληση μη ιδιοπαραγόμενων προϊόντων από παραγωγό
2000 και προσωρινή ανάκληση της άδειας για ένα έτος
Με ταυτόχρονη ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.
Επιχειρηματική Λειτουργία
Χρήση μη εγκεκριμένης ταμειακής μηχανής
Προσωρινή ανάκληση άδειας για τρεις μήνες
Με ταυτόχρονη ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ
 
Επιχειρηματική Λειτουργία
Ψευδής δήλωση παραγωγού για παραγόμενες ποσότητες
2000 και προσωρινή ανάκληση της άδειας για ένα έτος και σε περίπτωση υποτροπής οριστική αφαίρεση της άδειας και απαγόρευση έκδοσης νέας άδειας για τον ίδιο, τη σύζυγο ή τα τέκνα, όταν πρόκειται για τις ίδιες καλλιέργειες
Με ταυτόχρονη ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.
Καντίνες
υπέρβαση της χρονικής διάρκειας των δύο ωρών της παρ.4 του άρθρου 44
500
Με ταυτόχρονη ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.
Καντίνες
για μη τήρηση φακέλου φύλλων παρουσίας ανά μήνα
παρ.4 του άρθρου 44
1000
Με ταυτόχρονη ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.
Καντίνες
για μη ενημέρωση του εν λόγω φακέλου
παρ.4 του άρθρου 44
200
Με ταυτόχρονη ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.
Καντίνες
για μη τήρηση της υποχρέωσης της ελάχιστης απόστασης των 150 μέτρων
παρ.4 του άρθρου 44
500
Με ταυτόχρονη ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.
Καντίνες
σε περίπτωση υποτροπής των ως άνω τεσσάρων (4) παραβάσεων σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους το πρόστιμο διπλασιάζεται και σε περίπτωση τέλεσης των ίδιων παραβάσεων για τρίτη φορά ανεξαρτήτως του χρόνου της παράβασης η άδεια ανακαλείται υποχρεωτικά από τον οικείο Περιφερειάρχη  για χρονικό διάστημα 3 (τριών) μηνών
 
 
Με ταυτόχρονη ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.
Καντίνες
για μη τήρηση της υποχρέωσης του χρόνου δραστηριοποίησης της παραγράφου 8 του αρ. 39
500
Με ταυτόχρονη ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ.
3.         Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν ο υπόχρεος εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.
4.         Εάν σε διάστημα ενός έτους διαπιστωθεί ότι ο πωλητής έχει υποπέσει στην ίδια παράβαση του νόμου (κατ’ άρθρο και παράγραφο) το πρόστιμο διπλασιάζεται. Σε περίπτωση που αρχικώς προβλέπεται ως κύρωση η προσωρινή ανάκληση άδειας τότε στην επανάληψη της παράβασης επιβάλλεται η οριστική ανάκληση της άδειας, ανεξαρτήτως του χρόνου τέλεσης της επαναληπτικής παράβασης.
5.         Η άδεια ανακαλείται προσωρινά για έξι (6) μήνες εφόσον σε διάστημα δύο ετών, ο δικαιούχος πωλητής υποπέσει σε  οποιαδήποτε παράβαση του νόμου για πάνω από τέσσερις (4) φορές. Σε περίπτωση που έχει υποπέσει σε διάστημα δύο (2) ετών σε τέσσερις (4) παραβάσεις, η Υπηρεσία που καταχώρησε και βεβαίωσε την τελευταία παράβαση ενημερώνει εγγράφως τον δικαιούχο για τις επιπτώσεις της επιπλέον παράβασης.
6.         Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του νόμου, δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για παραβάσεις των κανόνων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή ειδικότερα μέτρα που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία περί αντιμετώπισης παρεμπορίου, φοροδιαφυγής, ασφάλειας τροφίμων, θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ειδικά για μη έκδοση των προβλεπόμενων παραστατικών (απόδειξη, τιμολόγιο) εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και για παραβάσεις όπως ανακριβείς ή παραπλανητικές ενδείξεις επί της πινακίδας (π.χ. προέλευση), διάθεση προϊόντων χωρίς τα απαιτούμενα παραστατικά ή με παραποιημένα και ανακριβή παραστατικά εφαρμόζονται οι Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ.
7.         Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, δύνανται να τροποποιούνται οι ως άνω διοικητικές κυρώσεις.
 
Άρθρο 55.  Διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίμων
1.         Τα διοικητικά πρόστιμα βεβαιώνονται στην αρμόδια ΔΟΥ από το φορέα που εξέδωσε την διοικητική πράξη επιβολής προστίμου    αφού παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής προδικαστικής προσφυγής ή αφού παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο.
Μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης, το ποσοστό του 20% που έχει καταβάλλει ο διοικούμενος συμψηφίζεται ή επιστρέφεται ολικά ή μερικά κατά περίπτωση.
2.         Τα διοικητικά πρόστιμα του παρόντος εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων και αποδίδονται ανάλογα με το φορέα που επέβαλε το πρόστιμο ως ακολούθως:
-κατά 100% στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από όργανα των ΟΤΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
-κατά 100% στον Κρατικό Προϋπολογισμό σε περίπτωση που το πρόστιμο έχει επιβληθεί  από τα ελεγκτικά της όργανα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
-κατά 100% στο φορέα συγκρότησης των ΚΕΛΑΥΕ, αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από τα μικτά κλιμάκια και
-κατά 100% στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από τα λοιπά ελεγκτικά όργανα του παρόντος.
Τα ως άνω έσοδα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση καθ’ οιονδήποτε τρόπο των διενεργούμενων ελέγχων και την έγκυρη ενημέρωση και πληροφόρηση των πωλητών υπαίθριου εμπορίου, όπως ενδεικτικά έξοδα μετακίνησης, διοργάνωση σεμιναρίων, έκδοση πληροφοριακού υλικού κλπ.
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης  και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίζονται διατάξεις με τις οποίες μέρος των εσόδων που περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό από τα ως άνω πρόστιμα δύναται να διατίθενται σε δημόσια ταμεία που σχετίζονται με αλληλέγγυες δράσεις και βοήθεια προς ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, στην ΕΛ.ΑΣ. και στο Λιμενικό Σώμα.
 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης που λαμβάνεται μετά από γνώμη και εισήγηση του ΣΥΚΑΠ, δύνανται να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις απαλλαγής ή μείωσης των προστίμων που επιβάλλονται σε βάρος πωλητών υπαίθριου εμπορίου, σε περίπτωση που οι τελευταίοι συμβάλλουν στη διερεύνηση υποθέσεων που έχουν να κάνουν με παράνομη ή παράτυπη διακίνηση εμπορευμάτων, φοροδιαφυγή και διαφθορά στο χώρο των υπαίθριων αγορών εν γένει.
Για την ορθή παρακολούθηση των χορηγούμενων αδειών υπαίθριου εμπορίου, την ανανέωση των στοιχείων αυτών, των διενεργούμενων ελέγχων και την επιβολή και είσπραξη των προστίμων τηρείται ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
Η ηλεκτρονική βάση που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (στο εξής «Πληροφοριακό Σύστημα).
1. Μητρώο Αδειών
Κάθε ισχύουσα, έως τη δημοσίευση του νέου νόμου, άδεια πωλητή υπαιθρίου εμπορίου και κάθε νέα άδεια που εκδίδεται επιβάλλεται να έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣΠΑ.
Για το λόγο αυτό όλα τα φυσικά πρόσωπα αδειούχοι υπαιθρίου εμπορίου (λαϊκών αγορών, στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου) θα πρέπει να προσέρχονται στους δήμους μόνιμης κατοικίας τους,  προκειμένου να απογραφούν και να τους αποδοθεί νέο έντυπο άδειας.
2. Μητρώο Ελέγχων – Προστίμων
Όλες οι Εκθέσεις Ελέγχου καθώς και τα επιβληθέντα πρόστιμα θα πρέπει να καταχωρίζονται αμελλητί από τους αρμόδιους προς τούτο υπαλλήλους στο Πληροφοριακό Σύστημα.
Ειδικότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τα στοιχεία που θα τηρούνται υποχρεωτικά και την εν γένει λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος, τα στοιχεία που θα πρέπει να φέρουν οι αδειούχοι, το πρόγραμμα απογραφής και οι σχετικές προθεσμίες ανά περιφέρεια θα αποσαφηνίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και  Ανάπτυξης, σχετικές εγκυκλίους και δελτία τύπου. Μετά το πέρας των τασσόμενων προθεσμιών οι άδειες που δεν έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα, δεν θα ισχύουν μέχρι την ηλεκτρονική καταγραφή τους. Εκπρόθεσμη καταγραφή συνεπάγεται πρόστιμο ύψους 100 Ευρώ, ενώ η εμπορική δραστηριοποίηση των πωλητών, των οποίων οι άδειες δεν έχουν καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα, μετά το πέρας των εν λόγω προθεσμιών θα θεωρείται ως δραστηριοποίηση ελλείψει αδείας με τις συνεπαγόμενες κυρώσεις.
3. Μητρώο Λαϊκών Αγορών
Όλοι οι φορείς λειτουργίας θα πρέπει να καταχωρίσουν τις Λαϊκές Αγορές που λειτουργούν υπό την ευθύνη τους στο Πληροφοριακό Σύστημα.
 
1. Για τις άδειες Επαγγελματία πωλητή, που έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4264/2014, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 93, παρ. 11 του Ν. 4314/14 παραμένει σε ισχύ.
Για τις περιπτώσεις μεταβίβασης λόγω θανάτου που επήλθε πριν τη δημοσίευση του παρόντος και το χρονικό διάστημα του εξαμήνου έχει εκπνεύσει πριν τη δημοσίευση του παρόντος και σε διάστημα το πολύ ενός (1) έτους από την ημερομηνία αυτή, τα σχετικά αιτήματα δύναται να εξεταστούν με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον αυτά υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους εντός δύο (2) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος.  
2.         Όλες οι άδειες που αφορούν στην άσκηση Πλανόδιου Εμπορίου, ανεξαρτήτως από το χρόνο και το νομικό καθεστώς έκδοσής τους, ισχύουν για τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας στην οποία ανήκει η εκδούσα αρχή.
3.         Εντός δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι Περιφέρειες υποχρεούνται να προκηρύσσουν θέσεις Λαϊκών Αγορών για Επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται στις Λαϊκές Αγορές ευθύνης τους και για λιγότερες από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως. Στην περίπτωση αυτή μοναδικό κριτήριο για τη μοριοδότηση είναι οι ημέρες που δε δραστηριοποιείται (1 μόριο για κάθε ημέρα που δε δραστηριοποιείται) και σε περιπτώσεις ισοβαθμίας ανάλογα με το δηλούμενο οικογενειακό εισόδημα με βάση το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΓΓΔΕ. Ο δικαιούχος με το χαμηλότερο εισόδημα επιλέγει πρώτος κοκ. Σε περιπτώσεις εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.
4. Έως την πλήρη εφαρμογή του ΟΠΣ αναστέλλεται η έκδοση κάθε μορφής επαγγελματικών αδειών υπαιθρίου εμπορίου, καθώς και η δημιουργία νέων λαϊκών αγορών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης δύναται να διακοπεί η ως άνω αναστολή.
5. Ειδικά για τη χορήγηση αδειών στους χερσαίους χώρους τοπικής αρμοδιότητας των Οργανισμών Λιμένων, Λιμενικών Ταμείων και μαρίνων του Ε.Ο.Τ., οι διατάξεις του νόμου 2323/1995, διατηρούνται σε ισχύ.
6. Τα κλιμάκια ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου, όπως η σύσταση τους προβλέπεται στο άρθρο 7α του ν. 2323/1995, διατηρούνται σε ισχύ και αποτελούν ελεγκτικά όργανα των περιπτώσεων α`, β` και γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του παρόντος. Όπου στο άρθρο 7α του ν. 2323/1995 γίνεται λόγος για το έργο των κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαιθρίου εμπορίου, νοείται εφεξής ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κατ` εξουσιοδότηση κανονιστικών πράξεων.
 
7. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στη διατηρούμενη παράγραφο 12 του άρθρου 1 του ν. 2323/1995 (Α` 145), ισχύει το π.δ. 12/2005 (Α` 10).
 
 
Άρθρο 59: Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται οι κάτωθι διατάξεις:
 
1.      Τα άρθρα 1 έως 35 του ν.4264/2014 (ΦΕΚ Α΄118)
2.      Τα άρθρα 85 και 92 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265)
3.      Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος
 
 
 
 
 
 
 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (της επισπεύδουσας τον έλεγχο)                                                                       Αύξων Αριθμός:..........................
Ταχ. Δ/νση: ……………………….….……                                                                                                                                                                      Ημερομηνία: ……………………………..
Τηλ.: ……………….., Fax: …….………….
                                                                                                                     
Αριθμ.Πρωτ. ............
ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
 
 
 
Προς τους υπαλλήλους ελεγκτές:
 
1.        ........................................................................... (επικεφαλής)
2.        ...........................................................................
3.        ...........................................................................
4.        ...........................................................................
 
Αντικείμενο ελέγχου:
Η εφαρμογή διατάξεων του ν. /2016 για τη ρύθμιση του υπαιθρίου εμπορίου
 
Περιοχή ή σημείο/α ελέγχου:
 
 
 
 
 
Ημ/νία διεξαγωγής ελέγχου:
 
 
 
 
Η παρούσα εντολή επιδεικνύεται στον ελεγχόμενο κατά την έναρξη του ελέγχου.                                                                                                                                                   
 
Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας
 
 
 
(Σφραγίδα της Υπηρεσίας)      (Ονομ/νο-Yπογραφή)   

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ…………………….                                                                                             Αύξων Αριθμός:..........................
Ταχ. Δ/νση: ……………………….….……
Τηλ.: ……………….., Fax: …….………….
 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
Άρθρου … του  ν. /2016 για τη ρύθμιση του υπαιθρίου εμπορίου
 
(Συντάσσεται εις τριπλούν)
1.     ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ
1.     Στοιχεία Ελεγχόμενου
Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….….…….…….....

 

Όνομα Πατρός: ………................................................................
Έτος Γέννησης: ……….................................................................
Δ/νση Κατοικίας: …...................................................................
Ταχ. Κώδικας: …........................................................................
Αριθμός Α.Δ.Τ. ή Διαβ/ρίου: …...............................................
Α.Φ.Μ.: …....................................................................................
Όνομα Μητρός: ……….......................................................................
Τόπος Γέννησης: ……….....................................................................
Πόλη……………………………………………………………..…...
Τηλέφωνο: ….......................................................................................
Εκδ. Αρχή: …......................................................................................
Αρμ. Δ.Ο.Υ.: …...................................................................................

 

2.     Ιδιότητα Ελεγχόμενου
Πλανόδιος Πωλητής
Παραγωγός Λαϊκής Αγοράς
Στάσιμος Πωλητής
Επαγγελματίας Λαϊκής Αγοράς
2.     ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ
1.     Τόπος και Χρόνος Τέλεσης της Παράβασης


Ημερ/νια : ..................................................................................
Διεύθυνση : ……..........................................................................
Δήμος : .......................................................................................
Ώρα :...........................................................................................
Περιοχή : ....................................................................................
Νομός :.......................................................................................

 

2.     Είδος Παράβασης
(συνοπτική περιγραφή παράβασης του άρθ. ..του Ν………….και αναγραφή της σχετικής διάταξης)
...................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
3.     Επιβαλλόμενο Χρηματικό Πρόστιμο (ολογράφως)
 ........................................................................................................................................................ευρώ.(Καταβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. - ……….……………
Απόψεις ελεγχόμενου:
 
 
 
 
Ημερομηνία …...../…...../.….....
Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ:
 
 
 
(Υπογραφή-Ονομ/μο)
 
□Άρνηση υπογραφής
ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ:
1.       ………………………………………………………………………………
2.       ………………………………………………………………………………
3.       ………………………………………………………………………………
(Ονομ/μα-Υπογραφές)
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ (άρθρο 53)
 
-Κατά της πράξης αυτής χωρεί ενδικοφανής προσφυγή η οποία ασκείται ενώπιον του οικείου  Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου, , κατά περίπτωση,  μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της στον υπόχρεο. Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγήςυπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου μέσα σε εξήντα (60) ημέρες σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
- Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν ο υπόχρεος καταβάλει το πρόστιμο στην Δ.Ο.Υ. που υπάγεται εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή του και σε κάθε περίπτωση πριν από την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου. Το αποδεικτικό καταβολής του μειωμένου προστίμου προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.


     

Share: