ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ "Χ-Ε"

 Προτάσεις τροποποιήσεων (του Ν.4264 για το υπαίθριο εμπόριο)

Προτείνεται να εισαχθεί νέο άρθρο με τη δομή και τα περισσότερα κριτήρια του άρθρου 9 (είναι αυτό που προβλέπει την Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών). Αυτό το άρθρο θα θεσπίζει την Άδεια παραγωγού υπαίθριου εμπορίου με ισχύ σε όλη την επικράτεια.
Συγκεκριμένα η παράγραφος 1 του άρθρου προτείνεται να προβλέπει:
1. Άδεια παραγωγού υπαίθριου εμπορίου δικαιούνται:
Α. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι επαγγελματίες αγρότες, όπως ορίζεται, και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν. 3874/2010, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους, δηλαδή ασχολούνται προσωπικά με την καλλιέργεια γης ιδιόκτητης ή μισθωμένης ή είναι αλιείς ή υδατοκαλλιεργητές ή ιχθυοκαλλιεργητές, και διαθέτουν τα κατωτέρω προϊόντα αποκλειστικά δικής τους παραγωγής και οικοτεχνίας, σύμφωνα με το άρθρο 17:
(α) αβγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού,
(β) άνθη, καλλωπιστικά φυτά και κηπευτικό χώμα που δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία.
(γ) ελιές,
(δ) οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική αμπελοοινική νομοθεσία,
(ε) ελαιόλαδο συσκευασμένο, όπως ορίζεται στην απόφαση 323902/18.09.2009 (Β΄2026) «Συμπληρωματικά μέτρα του Κανονισμού 1019/2002»,
(στ) μέλι τυποποιημένο,  (ζ) ξηροί καρποί,
(η) οπωροκηπευτικά,   (θ) όσπρια,
(ι) πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
(ια) μεταποιημένα ή συσκευασμένα ή τυποποιημένα προϊόντα οικοτεχνίας, ιδίως μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, προϊόντα ντομάτας, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα και αρτύματα,
(ιβ) νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας,
(ιγ) λοιπά αγροτικά προϊόντα,
(ιδ) τυροκομικά προϊόντα, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, φέρουν σήμανση αναγνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης), σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 852/2004 και 853/2004, έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την επισήμανση και κατά τη μεταφορά και πώλησή τους τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου III του Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004, και
(ιε) αλλαντικά, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμέ νες και πιστοποιημένες μονάδες παραγωγών και τηρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
Σημ. 1: Τα παραπάνω είδη προϊόντων είναι τα προβλεπόμενα, στο άρθρο 9, για τους παραγωγούς λαϊκών αγορών. Αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση θα μπορούσαν να διαφοροποιηθούν.
Β. Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, προκειμένου να διακινήσουν προϊόντα των μελών τους τα οποία δεν κατέχουν άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. Κάθε Συνεταιριστική Οργάνωση και αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών διαθέτει τα προϊόντα της μέσω υπαλλήλου της, τα στοιχεία του οποίου δηλώνονται στο φορέα έκδοσης της άδειας και αναγράφονται μαζί με τα λοιπά στοιχεία στην άδεια και ο οποίος φέρει υποχρεωτικά την κάρτα που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 13.
Συγκεκριμένα η παράγραφος 2 του άρθρου προτείνεται να προβλέπει:
2. Κάθε δικαιούχο φυσικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του παρόντος λαμβάνει μία μόνον άδεια παραγωγού υπαίθριου εμπoρίου, η οποία ισχύει για όλη την επικράτεια (Σημ.2 και Σημ.3) και δύναται να αναφέρεται σε περισσότερα του ενός προϊόντα. Κάθε συνεταιριστική οργάνωση ή αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών λαμβάνει μία μόνο άδεια ανά δέκα (10) παραγωγούς και μέχρι δεκαπέντε (15) άδειες, η οποία ισχύει για όλη την επικράτεια και δύναται να αναφέρεται σε περισσότερα του ενός προϊόντα.
Σημ.2: Πρέπει να διακρίνουμε τους παραγωγούς από τους επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου του άρθρου 22. Οι τελευταίοι κάνουν ένα βιοποριστικό επάγγελμα, αυτό του υπαίθριου πωλητή, και ίσως δεν έχουν ανάγκη να βγαίνουν από την περιφέρειά τους. Οι παραγωγοί όμως είναι αναγκαίο να μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους εκτός περιφέρειας, πολύ περισσότερο που ο μισός ελληνικός πληθυσμός κατοικεί σε Αττική, Θεσσαλονίκη ενώ η παραγωγή κάποιων προϊόντων (πατάτες, λάδι, ρύζι κλπ) είναι συγκεντρωμένη σε κάποιες περιφέρειες, οι οποίες είναι αδύνατο να απορροφήσουν αυτή την παραγωγή.
 Σημ.3: Άλλωστε και το αντίστοιχο άρθρο για τις λαϊκές αγορές προβλέπει την ισχύ της άδειας για τις λαϊκές αγορές όλης της χώρας. Συγκεκριμένα στο άρθρο 9 (Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών) προβλέπεται: «Κάθε δικαιούχο φυσικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του παρόντος λαμβάνει μία μόνον άδεια πωλητή λαϊκών αγορών, η οποία ισχύει για τις λαϊκές αγορές όλης της χώρας και δύναται να αναφέρεται σε περισσότερα του ενός προϊόντα…».
Άρθρο 25
Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο.  (τώρα προβλέπονται οι επόμενες 3 παράγραφοι)
1. Προϋπόθεση για την άσκηση της δραστηριότητας υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου είναι να έχει πραγματοποιηθεί δήλωση έναρξης του επιτηδεύματος του γυρολόγου ή άλλης εμπορικής δραστηριότητας.
2. Δεν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου: (α) πλησίον καταστημάτων που διαθέτουν ομοειδή είδη και (β) σε δήμους με πληθυσμό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων.
3. Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.
 Να προστεθεί η επόμενη παράγραφος 4
4. Από τις προϋποθέσεις των τριών προηγουμένων παραγράφων εξαιρούνται οι παραγωγοί του άρθρου (νέου), οι οποίοι παραδίδουν προϊόντα βάσει παραγγελιών που έχουν δεχτεί από καταναλωτές. Οι παραγγελίες αυτές μπορούν να είναι είτε ατομικές (που έχει συγκεντρώσει ο ίδιος ο παραγωγός - ηλεκτρονικό εμπόριο) είτε ομαδικές από πρωτοβουλίες ή ενώσεις πολιτών.
Σημ. 4: Η ζητούμενη εξαίρεση δεν είναι χαριστική αλλά βασίζεται στους παρακάτω λόγους: Σχετικά με τη δήλωση έναρξης (Παρ.1) μπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως αν δεν προβλέπεται από άλλη διάταξη δήλωση έναρξης είτε αφορά παραγωγούς είτε μεταποιητές (όλοι οι παραγωγοί έχουν κάνει έναρξη). Επίσης όταν παραδίδεις παραγγελίες δεν έχει σημασία σε ποιο σημείο αυτό γίνεται (Παρ.2α). Θα μπορούσε βέβαια να απαλειφθεί (και γενικά) το πληθυσμιακό κριτήριο (Παρ.2β). Τέλος εννοείται ότι θα πρέπει να είσαι στάσιμος (και σε προσυμφωνημένη θέση) για να παραδώσεις τις παραγγελίες (Παρ.3).


 
 

Share: